АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА МСП В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

Представители на малкия и средния бизнес в България,

 

Честита нова година!

 

По установена вече традиция, специално за първия брой за 2018 година на списание “Бизнес клуб” ще направя кратък анализ на развитието на малкия и средния бизнес в България през отминалата година. Както винаги, и този път анализът ми ще бъде съобразен с официалната справка на Европейската комисия и основан върху десетте основни принципа на Акта за малките и средните предприятия в ЕС – Small Business Act (SBA).

 

През 2017 усетихме съживяване на икономиката, като МСП следваха умерен растеж. Добавената стойност на МСП вече възстанови нивата си отпреди кризата до 2013 г. Освен това, до 2018 г., МСП в ЕС се предвижда да създадат около 1,8 милиона нови работни места. Съответно, за българските МСП се предвижда да създадат около 34 700 нови работни места.

През последните две години, България предприе редица мерки в отговор на повечето от препоръките на SBA, но те все още не са постигнали очакваните резултати.

 

  1. Мисли първо за малките!

Принципът “Мисли първо за малките!” е ръководен принцип за всички политически и законодателни дейности. Това изисква политиците да вземат предвид интересите на МСП в ранните етапи на процеса на вземане на решения. Принципът също така призовава за опростяване и лесно прилагане на новото законодателство, административни правила и процедури.

Oценката на регулаторното въздействие (OРВ) трябва да бъде ефективно приложена, за да се подобри качеството на обществените консултации с МСП по време на подготовката на законодателството и политиката. Необходими са и допълнителни усилия за справяне с регулаторната тежест върху МСП, която продължава да ограничава растежа им.

МСП все още не са пряко представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество поради строгите изисквания за национално представителни организации, които все още не могат да бъдат изпълнени от организациите на МСП. Това поставя МСП в неблагоприятно положение в диалога между правителството, бизнеса и синдикатите.

Ролята на представителя на МСП трябва да бъде допълнително насърчавана.

 

  1. Предприемачество

България се намира на предпоследно място в ЕС в областта на предприемачеството. Рамковите условия за предприемачество имат лоши резултати, особено по отношение на образованието, като предприемаческото образование в средните учебни програми бе третото най-ниско в ЕС и след това е намаляло още през последната година.

Има какво още да се желае по отношение на работата на Оперативните програми, финансирани от европейски и национални фондове, насърчаващи и подкрепящи различни форми на предприемачество – новосъздадени предприятия, ИКТ или иновативни предприятия, млади земеделски стопани и микропредприятия в селските райони, социални предприятия и т.н. Същото се отнася и за финансовите инструменти на ЕС за микрокредитиране и споделяне на риска, които се отпускат при по-добри условия, по-малки обезпечения и по-ниски лихви.

Таблица: Предприемачество

 

  1. Втори шанс

“Втори шанс” гарантира, че честните предприемачи, които са фалирали, получават бързо втори шанс да заработят отново.

Времето (3,3 години), необходимо за разрешаване на несъстоятелността продължава да бъде  значително над средното за ЕС (1,97 г.), което прави България трета държава с най-лоши резултати, подобно на Румъния.

Необходими са и допълнителни усилия за национални информационни кампании за подпомагане на втория шанс, създаване на механизми за помощ, предоставяне на консултации, с цел предпазване на предприемачите от фалит, както и обучения на онези, които са в процес на фалит.

 

Таблица: Втори шанс

 

 

  1. Отговорна администрация

“Отговорна администрация” означава, че публичната администрация отговаря на нуждите на МСП. Общият резултат на България по този принцип сега е в рамките на средния за ЕС, в сравнение с по-ниските си средни резултати през миналата година. Това развитие може да се дължи на по-ниската тежест на правителствените разпоредби и подобряването на компетентността и ефективността на държавните служители. Освен това България се нарежда на първите три места по необходими разходи за започване на бизнес, както и по изискуем минимален капитал.

Въпреки това, времето (453 часа), необходимо за плащане на данъци, остава най-високо в ЕС, което е 2,5 пъти по-високо от средното за ЕС (175,59 часа).

Очаква се напредък в електронните услуги. През годините бяха направени няколко неуспешни опита за създаване на “обслужване на едно гише” за МСП, особено на общинско ниво в селските райони. Някои бази данни сега са свързани с фирмения регистър, данъчната администрация, НОИ и администрацията по труда, но все още не са свързани със съдебните регистри, с общинските регистри и др. Броят на използваните електронни услуги се увеличава всяка година. Остават обаче проблеми относно способността на МСП в селските райони да използват електронни услуги.

Бяха приети важни мерки за намаляване на административната тежест за МСП и за облекчаване на инвеститорите. Независимо от положените усилия, все още има и недостатъци, свързани с таксите за получаване на лицензи (разрешителни), които в повечето случаи са подобни на скрити данъци.

В продължение на много години се провеждат дискусии за това как да се въведе принципа на “мълчаливо съгласие” като основен принцип в услугите, предоставяни от администрацията.

 

Таблица: Отговорна администрация

 

 

  1. Държавни помощи и обществени поръчки

По изпълнението на този принцип, резултатът на България е в рамките на средния за ЕС, в сравнение с по-ниските си средни резултати през миналата година. Това произтича и от по-бързите плащания на публичните органи след въвеждането на директивата на ЕС за забавени плащания.

Въпреки това, заинтересованите страни изискват повече прозрачност в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Корупцията беше цитирана като основен проблем на българските фирми в различни проучвания. Въвеждането на електронни обществени поръчки и разработването на национална централизирана платформа за електронни обществени поръчки ще спомогнат за разрешаването на евентуална корупция, свързана с публичното финансиране.

 

Таблица: Държ. помощи и обществени поръчки

 

  1. Достъп до финансиране

Досегашните резултати на България по отношение на достъпа до финансиране се подобряват от 2008 г. насам и страната се представя като цяло в съответствие със средния за ЕС.

Въпреки това рисковият капитал остава неразвит, като инвестициите са намалели от 0,02% от БВП през 2009 г. до незначителна сума през 2017 г., поради което България е една от държавите-членки с най-лоши резултати.

Българските МСП изостават в достъпа до алтернативно финансиране, като отново са на последно място по усвояване на средства от “crowdfunding” платформи.

Все още, изключително слабо е участието на българските МСП в европейски програми, управлявани от Европейската комисия и ЕС, с директно кандидатстване в Брюксел (Horizon 2020, COSME, Erasmus+, Creative Europe, Life, Interreg, …)

 

Таблица: Достъп до финансиране

 

  1. Единен пазар

България продължава да е под средното ниво за ЕС в тази област, както през предходната година. Резултатите се влошават от 2008 г. насам. Страната е на предпоследно място по онлайн износ от МСП в други държави-членки, а броят на неизпълнените директиви за единния пазар се е увеличил от 4 през 2013 г. на 17 през 2016 г.

Създаденият вече център SOLVIT, който има за цел да разреши въпроси, свързани с дейностите на МСП на единния пазар на ЕС, не получава достатъчен брой запитвания. значителни мерки с голямо въздействие върху МСП в тази област на SBA.

 

Таблица: Единен пазар

 

  1. Умения и иновации

Подобряването на уменията в МСП и всички форми на подкрепа за иновации трябва да бъде важен приоритет за българските политици. През 2017 г. бяха положени усилия за насърчаване на иновациите, разработени и / или въведени от МСП.

Няколко схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, “Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. подкрепиха мерки за подобряване на уменията и иновациите. Въпреки това, заинтересованите страни от МСП споделят, че все още има много възможности за подобряване на подкрепата за НИРД, тъй като МСП разполагат с ограничени възможности за осъществяването им. Много от тях нямат ресурси, които да им позволят да понесат значителните разходи за регистриране и поддържане на патенти.

 

Таблица: Умения и иновации

 

  1. Околна среда

За съжаление, и по този принцип на SBA, България е под средното за ЕС ниво. Страната отчита най-ниския дял на ЕС от МСП, предлагащи екологични продукти или услуги. По същия начин делът на МСП, които са въвели мерки за ефективност на ресурсите, е спаднал от 85% през 2012 г. до 78% . Независимо от това изглежда, че публичните мерки за подпомагане на производството на екологични продукти и дейности за ефективно използване на ресурсите се подобряват, чрез схемите за МСП, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и “Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. Процесът на бавна оценка и договаряне обаче ограничава ефективността на програмите.

 

Таблица: Околна среда

 

  1. Интернационализация

Резултатите от работата на България по този показател (принцип) се доближават до средната стойност за ЕС. Делът на МСП с износ извън ЕС и внос на стоки се е увеличил умерено в сравнение с 2009 г.

Въпреки действията на ИАНМСП в подкрепа на участието на МСП в международни изложения, панаири и форуми, както и дейното участие  на службите за търговско-икономически връзки в Полша и в Румъния, има още много какво да се направи в посока подпомагане на българските МСП в излаза им на международните пазари.

 

Таблица: Интернационализация

 

В заключение, би трябвало да се отбележи, че в България, профилът на SBA показва слаби резултати в почти половината от принципите на SBA, особено в предприемачеството и уменията и иновациите. Положени са значителни усилия за намаляване на регулаторната и административната тежест върху бизнеса. В доклад на Световната банка се подчертава, че са необходими повече действия за по-нататъшно намаляване на административната тежест. Например, в България все още липсва обща начална дата за цялото ново (или изменения в съществуващото) законодателство, отнасящо се до МСП. Въпреки това е направена важна стъпка по отношение на приетите промени в Закона за устройствените актове и новата наредба, в която се посочват обхватът и методологията за прилагане на оценката на въздействието. Бяха предприети също така действия за прилагане на теста за МСП. Електронното правителство остава сериозен проблем за България.

Новият Закон за обществените поръчки въведе някои стъпки за улесняване на прилагането, отчитането и одита на обществените поръчки, но процесът все още не се счита за достатъчно подходящ за МСП. В областта на околната среда повечето държавни помощи за МСП се предоставят чрез оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Постигнат е известен напредък по отношение на “зелените продукти” и прилагането от страна на МСП на “зелените технологии”. Необходими са повече информация и услуги, особено по отношение на стандартите и интелектуалната собственост за МСП в селските райони. Този подход трябва да им помогне да се интернационализират.

 

Тенденция и тема номер едно на МСП през 2018 година трябва да бъдат международните пазари. Достъпът до външните пазари ще допринесе за повече приходи в компаниите и в държавната хазна, повече работни места, по-високи работни заплати, по-малка престъпност и т.н. Осъзнавам, че завоюването на нови пазари не е лека работа. Изискват се редица умения, иновации, дигитализация, финанси и подкрепа от страна на държавната администрация, местните власти, неправителствени организации и едрият бизнес. Необходимо е обединение на повече малки и средни компании от всички сфери на икономиката. Очаквайте специално обсъждане на темата за външните пазари в следващия брой на списание “Бизнес клуб”. Обещавам Ви да научите много интересни факти, да прочетете важни анализи и да Ви подпомогнем да вземете правилни решения за развитието на Вашия бизнес.

Накрая, позволете ми още веднъж да Ви честитя новата 2018 година, като пожелавам на всички Вас, Вашите семейства, както и на Вашите служители и партньори здраве, късмет и просперитет.

 

 

Поздрави,

 

Веселин Халачев

Председател

СПМСБ – Обединени Бизнес Клубове

 

Член на Бордa на Директорите

Европейски Алианс на Малкия Бизнес (ESBA)

Clos du Parnasse 3A, B-1050 Brussels, Belgium