Арбитражен съд

LOGO Arb.court_OBK (1)

Арбитражният съд при ОБК разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на договори, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина. На арбитраж подлежат всички граждански и търговски спорове ,с изключение на исковете Закона за собствеността , исковете по Семейния кодекс и потребителските спорове. Разбира се не се разглеждат и наказателни дела. Обезщетенията от извършени престъпления обаче могат да бъдат предмет на арбитражно решение.

В състава на арбитражната колегия на АС при ОБК се включени към момента 14 утвърдени специалисти от всички области на търговското и гражданско право, както и икономисти. Има специалисти в областта на търговското, медицинското, авторското право, строителното право, морското право, международната търговия, счетоводството, търговията с недвижими имоти и др. Има арбитри, които работят и са членове на адвокатските колегии в Гърция, Италия, Македония, Турция. Имаме специалисти, които познават международно частно право и работят с различни европейски институции, във връзка със защитата на правата и интересите на българските граждани и фирми. Всички владеят много добре чужди езици и познават особеностите на европейското право и законодателство, както и международните правни норми.