Безвъзмездно финансиране на зелени иновации

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

 

Максимален размер на проект: между 2,5 и 7,5 милиона евро

Интензитет на гранта: до 60% от капиталовите разходи

Допустими сектори: енергоемки индустрии, включително улавяне и използване на въглерод, възобновяема енергия, съхранение на енергия, заместващи продукти и междусекторни проекти

Допустими бенефициенти: единични кандидати (компании) или консорциуми

Краен срок за подаване на документи: 10 март 2021 г.

 

Срок на изпълнение на проекта: 48 месеца

 

Допустими кандидати:

За да отговарят на условията за финансиране по тази покана, кандидатите трябва да бъдат:

  • юридически лица;
  • принадлежат към една от следните категории: частни субекти, публични субекти или международни организации;
  • да бъде пряко отговорен за изпълнението и управлението на проекта, а когато е уместно, съвместно с други кандидати, т.е. да не действа като посредник.

 

Допустими държави:  Страните-членки на ЕС, плюс Норвегия и Исландия

 

Допустими дейности:

– дейности, които подпомагат иновациите в нисковъглеродните технологии и процеси в секторите, изброени в Приложение I, включително безопасно за околната среда улавяне и използване на въглерод, което допринася значително за смекчаване на изменението на климата, както и заместващи продукти;

– дейности, които спомагат за стимулирането на изграждането и функционирането на проекти, насочени към екологично безопасно улавяне и съхранение на геоложки CO2 (CCS) ;

– дейности, които спомагат за стимулирането на изграждането и експлоатацията на иновативни възобновяеми енергийни източници и технологии за съхранение на енергия.

Улавянето и използването на въглерод може да се финансира, ако улавянето на CO2 се извършва в рамките на една от дейностите, изброени в приложение I към Директивата за СТЕ, или ако използването на СО2 води до продукти, заместващи въглеродните интензивни от секторите, изброени в Приложение I.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Био-електричество

Био-горива и био-рафинерии

Съхранение на електричество

Съхранение на друг вид енергия

Слънчева енергия

Вятърна енергия

Геотермална енергия

Хидроенергия

Възобновяемо отопление/охлаждане

Транспорт и складиране на CO2

Рафинерии

Химикали

Цимент и вар

Стъкло, керамика и строителни материали

Водород

Желязо и стомана

Цветни метали

Целулоза и хартия

За повече информация, пишете на office@ubclubs.eu или  office.ubclubs@gmail.com

Дирекция “Европейски фондове” при ОБК

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!