Безплатен CRM софтуер за членове на ОБК

Безплатен CRM софтуер за членове на ОБК

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност» 2014-2020, може да бъде инсталиран безплатен софтуер за управление на клиенти и бизнес процеси от типа CRM. Цялата стойност за инсталация, обучение и софтуера се поемат по програмата на агенцията за Малки и средни предприятия.

Най-основно изискванията, за да може едно МСП да участва са следните:
1. Да няма задължения към НАП и общините
2. Да е микро, малко или средно предприятие.
3. Кодът на икономическа дейност, подаден за последната приключена финансова година към НСИ да отговаря на някоя от групите КИД-ове (по-долу в писмото).

Софтуера може да бъде инсталиран само от регистрирани по процедурата ИКТ доставчици.

Възможностите за кандидатстване са силно ограничени и проекти ще се приемат на принципа: първи по ред – първи по право! ОБК има възможност да осигури безплатен софтуер за около 15 фирми, затова ако отговаряте на изискванията и желаете да получите безплатният софтуер, трябва максимално бързо да се свържете с нас на тел. 0894377977 и на емайл адрес:office.ubclubs@gmail.com

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
10.81. „Производство на захар”;
10.83. „Преработка на кафе и чай”;
10.84. Производство на хранителни подправки и овкусители;
10.91. „Производство на готови храни за животни”;
11.02. „Производство на вина от грозде”;
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
11.06. „Производство на малц”.

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
20.xx „Производство на химични продукти“
21.xx „Производството на лекарствени вещества и продукти“
26.xx „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
27.xx „Производство на електрически съоръжения“
28.xx „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
29.xx „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
30.xx „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
58.xx „Издателска дейност“
59.xx „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
60.xx „Радио- и телевизионна дейност“
61.xx „Далекосъобщения“
62.xx „Дейности в областта на информационните технологии“
63.xx „Информационни услуги“
72.xx „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
10.xx „Производство на хранителни продукти“
11.xx „Производство на напитки“
13.xx „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
14.xx „Производство на облекло“
15.xx „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
16.xx „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
17.xx „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
18.xx „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
19.xx „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
22.xx „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
23.xx „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
24.xx „Производство на основни метали“
25.xx „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
31.xx „Производство на мебели“
32.xx „Производство, некласифицирано другаде“
33.xx „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.