Биомаркери за хранене и здраве

28_120418_640Биомаркери за хранене и здраве

ISIB-12f-2015

 

Общ бюджет€27,000,000
Краен срок:   11-06-2015 17:00:00 (Брюкселско време)

 

Специфично предизвикателство:Секторите на селското стопанство,лесовъдството и агри хранитеса съществени за Европейската икономика и общество.Те са обект на голям натиск от външни двигатели, например увеличаващото се търсене на храна, фураж, гориво и фибри, глобализацията, климатичните промени, аспектите на общественото здраве и са ограничени от планетарни граници като ограничени земя и вода.С очакваното учеличение на глобалното население, търсенето на животински храни и надпреварата за природни ресурси, селското стопанство и лесовъдството ще трябва да станат по-ефективни и устойчиви.

Обхват:Предложенията трябва да обхващат следните проблеми (F):

  1. [2015] Биомаркери за хранене и здраве

Разработване и валидиране на биомаркери за храненето и здравето, включително биомаркери за приема на храна и за риска от заболявания свързани с диетата.

Основната цел на тези ERA мрежие да обедини в общ фонд нужните финансови ресурси от участващите национални (или регионални) и Европейски изследователски програми и да изпълни съвместни транснационални покани с Европейско съ-финансиране в упоменаните по-горе сфери (една съ-финансирана покана за едно спразумение за отпускане на субсидия, което ще доведе до субсидии за трети страни).Тематичното фокусиране на тези покани трябва да бъдето съизмеримо с достъпните средства за да се подсигури разумен процент на успеваемост на поканата. ERAмрежите трябва да целят синергия с други уместни Европейски и международниинициативи за научни изследвания и иновации оказващи влияние върху устойчивостта и гъвкавостта на селското стопанство и хранителните системи, по-сециално FACCE и HDHL Инициативи за Съвместно Планиране. В съотвествие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, предложенията следва да обърнат внимание на международното сътрудничество, както и ERA мрежите следва да бъдат отворени за участие на национални програми на трети страни[1].

Предложенията трябва да са насочени и към изпълнението на други съвместни дейности, например допълнителни съвместни покани без съ-финансиране от ЕС.

Комисията счита, че предложенията, които искат финансиране от ЕС от диапазона на 5 милиона Евро за (F) биха позволили това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва възможността за представяне и подбор на проекти, които изискват друга сума.

 

Очакван ефект:

  • подобряване на координацията и намаляване припокриването между националното и европейското финансиране в съответните сфери на научни изследвания;
  • постигане на критична маса и осигуряване на по-добро използване на ограничените ресурси в области от взаимен интерес;
  • добри практики в прилагането на програми за научни изследвания;
  • насърчаване на транснационалното сътрудничество и генериране на нови знания и иновации;
  • мобилизиране на МСП, когато е уместно, в транснационални проекти за насърчаване на нововъведенията;
  • предоставяне наплан на текущите научноизследователски дейности (когато е приложимо);
  • създаване на мрежа от изследователски дейности, извършвани на национално и регионално ниво, включително и взаимно отваряне на национални и регионални програми за научни изследвания (където е приложимо).