Възможности за финансиране по Програмата Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Министерство за европейска интеграция на Република Сърбия обявяват отварянето на Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Във връзка с това Ви предоставяме кратка информация относно тази възможност за финансиране на дейности с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по подготовка на проектно предложение.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Допълнителни критерии за допустимост на проектните предложения
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата: Устойчив туризъм; Младежи; Околна среда

Териториален обхват
– За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил;
– За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Краен срок за кандидатстване
23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET).

За повече информация: 0895575737, office@ubclubs.eu