Годишно общо събрание на ОБК

П О К А Н А

за свикване на Редовно Общо събрание на

“Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес -Обединени Бизнес Клубове”, на основание на протокол на Управителния съвет от 27/04/2017г.

Управителният съвет на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”,  рег. по ф.д. № 69/2013г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 176474087, със седалище гр. София, район „Триадица“, ул. “Лавале“ 19, ет.3  на  основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, свиква Редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 08/06/2017г. от 18,00 часа на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. “Лавале“ 19, ет.3,  при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Сдружението през 2016г., приемане на доклада и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението за 2016г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2016г.
  4. Обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2017г.
  5. Освобождаване и приемане на нови членове на Управителния съвет на Сдружението.

6.Приемане на промени в Устава.

  1. Разни.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮНЛЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно от обявения час, а именно от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Председател на УС на СПМСБ-ОБК:

(Веселин Савов Халачев)