Годишно общо събрание на ОБК

28_meeting_000П О К А Н А
                  За свикване на Годишно общо събрание на
       “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес –
                              Обединени Бизнес Клубове”
    УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителния съвет на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”,  със седалище гр. София, ул. “Цар Асен” 35, ет. 1 на  основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.03.2015г. от 15:00 часа на адрес: гр. София, ул. “Лавеле” 19, ет.3,  при следния дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на събранието
2. Представяне на Председателя на събранието
3. Доклад  за дейността на Сдружението през 2014 г
4. Разисквания по доклада
5.Доклад за финансовото състояние на Сдружението, приемане на годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2014 г и определяне и приемане на бюджета за 2015 г
6. Промени в състава на Управителния съвет / Приемане на оставката  на член от УС и попълване състава с нови
7. Приемане на  промени в Устава / Промяна на адреса на седалище и управление на Сдружението
8. Предложения за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси в т.ч. обсъждане на развитието на Сдружението.
9. Организационни въпроси / Разни
Поканват се всички членове да присъстват на Общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.
При липса на кворум  на основание чл. 26 ал. 2 от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 16:00 часа..
Надяваме се да се видим  на 10.03.2015, за да можем  заедно с Вас да определяме бъдещето и стратегията на нашето Сдружение.
Обединени сме силни! Обединени ще успеем!
Дата: 12.01.2015г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПМСБ – ОБК:
        гр. София/Веселин Халачев/
P.S.: Умоляваме всички наши членове, които не са заплатили дължимите си вноски да го направят до 10.02.2015г., тъй като правото на глас НЕ МОЖЕ да се упражнява от членове, които имат неизплатена и изискуема вноска от годишния членски внос.