ДЕЙСТВИЯ на ОБК

ДЕЙСТВИЯ на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ (ОБК), свързани с осъществяването на ПЪРВАТА, ОСНОВНА ЦЕЛ на организацията – Ясно и конкретно отстояване на интересите на микро, малък и среден бизнес, занаятчийство и свободни професии.

Действията на ОБК са и винаги ще бъдат пряко обвързани с основните проблеми на микро, малкия и средния бизнес, занаятчийството и самонаетите лица, а именно:

 1. Достъп до пазари – вътрешен, единен европейски и международен
 2. Достъп до финансиране

а/ традиционно – банково, лизингово

б/ алтернативно – рисково, дялово, краудфандинг и др.

в/ Европейски фондове и програми

 1. Достъп до квалифицирана работна ръка
 2. Борба с корупцията на всички нива в държавата
 3. Липса на пряко участие на представители на малките и средните предприятия в тристранния съвет за национално сътрудничество при вземането на важни решения за икономическото и социалното развитие на страната
 4. Намаляване на административната и регулаторната тежест, чрез спешно въвеждане на “електронно правителство” – “електронно правосъдие”, “обслужване на едно гише”, както и въвеждане принципа на “мълчаливото съгласие”
 5. Намаляване на данъчната тежест, най-вече върху семейните и микро предприятия
 6. Промяна на някои данъчни ставки в туризма, здравеопазването, земеделието и храните
 7. Улеснен и справедлив достъп до обществени поръчки
 8. Повишаване на предприемаческия дух и издигане на репутацията на предприемача в обществото
 9. Даване на втори шанс за развитие на бизнеса на изпадналия в затруднение честен предприемач
 10. Достъп до иновации и добри световни практики
 11. Възможности за непрекъснато осъвършенстване знанията и уменията на наетия персонал
 12. Възможности за производство на екологични продукти и дейности за ефективно използване на ресурсите с цел опазване на околната среда и борба с климатичните промени
 13. Други.

С цел изясняване на тези и други проблеми в микро, малкия и средния бизнес, занаятчийството и свободните професии, както и формулиране на предложения за тяхните решения, ОБК организира тази есен няколко кръгли маси с участието на представители от правителството, синдикати, браншови организации и бизнес компании в областта на туризма, земеделието, индустрията и образованието.

Повече информация за дейността на ОБК можете да намерите на официалния ни сайт: www.ubclubs.eu , както и на фейсбук страницата ни: United Business Clubs-Bulgaria .

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

(Следва продължение. Ще се запознаете с конкретни дейности на ОБК в подкрепа на: ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ХРАНИ и ГОРИ; ТУРИЗЪМ; ИНДУСТРИЯ; ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И СПЕДИЦИЯ; СТРОИТЕЛСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; ОБЩИНИ; УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ; СПОРТНИ КЛУБОВЕ; НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, както и с предложения за законови промени и решения на редица проблеми в предприемачеството, МСП, занаятчийството и свободните професии.)