Декларацията на ОБК в подкрепа на МСП

Приятели,
Обединени Бизнес Клубове стриктно спазва обещанията си-едно от тях е гласът на малкия и средния бизнес да бъде чут. Обявихме, че ще внесем в Народното събрание, в Министерски съвет и в Президентството нашите искания, и го сторихме. Входирахме официално в институциите Декларацията, приета на „Националния бизнес форум 2017“ във връзка с необходимостта от спешни мерки в сектора на малките и средните предприятия (МСП), които трябва да бъдат взети по време на Българското председателство на ЕС.
Надяваме се, че ще ни чуят и заедно с отговорните институции и ще направим възможностите за развитие пред малкия и средния бизнес по-добри и по-ефективни!
ОБК няма да спре до тук и ще продължава да отстоява интересите на МСП!

 

ДО:           Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

Р БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА ЕЛЖБЕТА БЕНКОВСКА

КОМИСАР ПО ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП – ЕК

 

 

                   КОПИЕ:             Г-Н РУМЕН РАДЕВ

                                               ПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

                                               Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА

                                                Р БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н ЖАН-КЛОД ЮНКЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК

 

Г-Н АНТОНИО ТАЯНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕП

 

Г-Н ДОНАЛД ТУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

 

Относно: Декларация, приета на Националния бизнес форум 2017, във връзка с необходимостта от спешни мерки в сектора на Малките и средните предприятия (МСП), по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

УВАЖАЕМА ГОПОЖО КОМИСАР,

 

В резултат на дискусиите, проведени на Националения бизнес форум 2017, малкият и средният бизнес изведе петте основни приоритета за МСП в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС:

 1. Осигуряване на повече средства за внедряване на иновации и високи технологии в производството и услугите.
 2. Дигитализация във всички сфери на обществено-икономическия живот.
 • Подпомагане достъпа до пазари, алтернативно финансиране и квалифицирана работна ръка.
 1. Популяризиране на програмите за финансиране, директно управлявани от ЕК.
 2. Осъществяване на адекватни промени в българското законодателство, свързани с осигуряване на принципа “Second chance” за МСП.

 

РАЗЧИТАМ НА ВАШАТА ПОДКРЕПА, КАКТО И НА СЪОТВЕТНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА РЕСОРНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА:

   1. Своевременно създаване на дигитална платформа и информационни центрове, или звена към съществуващите вече такива, за осведомяване и подкрепа на бизнеса в участието по програми, директно управлявани от ЕК/ ЕС и съответните възможности за достъп до финанси, включително и алтернативно финансиране, достъп до пазари и достъп до квалифицирана работна ръка.
   2. Своевременно и адекватно въвеждане на регулаторна рамка за „краудфъндинг“ платформи.
   3. Намаляване на таксите и разходите по „листване“ и присъствие на МСП в стоковите борси.
   4. Осигуряване на стимули и поощряване на инвестиците в рисков капитал.
   5. Провеждане на конференции, с цел осигуряване на информация и  популяризиране на Small Business Act пред местния бизнес в шестте планови региона на ниво NUTS II, включително и провеждане на  Балканска конференция на МСП в срок до 15 юни 2018г.
   6. Повишаване прага на  задължителна регистрация по ЗДДС, минимум на 100 000,00 лв. оборот.
   7. Спешно диференциране на ставките по ЗДДС по сектори /образование, медицина, храни и др./.
   8. Осигуряване на мерки за подобряване на цялостната инфраструктура в туризма, включително и дигитализация на всички туристически обекти.
   9. Разработване на ефективни политики и въвеждане на добри практики за работа с международни туроператори.
   10. Доближаване  нивата  на директните субсидии за земеделските производители до аналогични такива като в останалите страни членки на ЕС и осигуряване на устойчива  политиката за подпомагане и след 2020г.
   11. Подпомагане и осигуряване на достъп до пазари за земеделските производители в страни извън ЕС.
   12. Въвеждане на по-твърди мерки за борба с вноса на стоки с дъмпингови цени от трети страни.
    1. Усъвършенстване и надграждане на електронното правосъдие и електронното правителство, с цел намаляване на административната тежест за МСП.
    2. Ефективно регламентиране събирането на публични вземания да се извършва само от публични съдебни изпълнители.
    3. Осъществяване на промени в ГПК за публичини и частни съдебни изпълнители и налагане на забрана за разпореждане със средства по разплащателни сметки, използвани по проекти от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
    4. Промени в българското законодателство с цел даване на втори шанс на честните предприемачи, изпаднали в затруднение.Повишаване на процентния дял от брутния вътрешен продукт на България за иновации и въвеждане на високи технологии в производството.
   1. Популяризиране на мерки за ресурсната ефективност и предлагане на екологосъобразни продукти и услуги с цел борба с негативните климатични промени.
   2. Създаване и разпространение на Бяла книга на малкия и средния бизнес в България.

    

   Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бузнес Клубове, в качеството си на представител на интересите на МСП, заявява своята готовност да подпомогне със своята експертиза и идеи административните органи за постигане на качествени резултати по набелязаните по-горе приоритети.

    

    

   С УВАЖЕНИЕ,

   София, 16.11.2017г.                        ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ

   /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПМСБ-ОБК/