ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ (ОБК)

Кои сме ние?

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ (ОБК) е най-бързо развиващата се неправителствена организация с нестопанска цел, необвързана с политически партии, организация в България, създадена през януари 2013 г, но вече с членска маса от повече от 2000 членове в страната. ОБК има привърженици и членове и от други европейски държави и непрекъснато се разраства. Сдружението представлява интересите на граждани и юридически лица от микро, малък и среден бизнес, свободни професии и занаятчийство от цялата страна, действащи в различни сфери на икономиката. Увеличавайки членската си маса, ние ставаме все по-многобройни и по-силни, което ни дава възможност да преговаряме с управляващите на европейско, национално и местно ниво с цел постигане на ключови бизнес ползи за нашите членове.

ОБК вече е разпознаваем и предпочитан партньор, мотиватор и инкубатор на бизнес идеи, при това не само в България, но и в Европа.

ОБК е пълноправен член (единствен за България) на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – паневропейска организация, в която членуват над 1,2 милиона фирми от 36 държави; ОБК е партньор на: Европейската мрежа EEN, на Инициативата за Югоизточно сътрудничество (SECI), Организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество (BSEC), най-голямата и най-влиятелна работодателска организация в Обединеното Кралство – Федерацията на Малкия Бизнес (FSB), а също така и на Европейската организация за Търговия с Китай.

Всички тези партньорства и контакти дават възможност на нашата организация да предоставя на членовете ни експертна подкрепа по всички касаещи бизнеса въпроси, за обмяна на опит и добри практики, знания и умения, ноу-хау, иновативни подходи и модели за развитие на бизнеса на световно ниво, а също така и да им осигурява много възможности за интернационализация на бизнеса.

 

Нашата цел

Да подпомагаме и защитаваме интересите на самонаетите лица и собствениците на микро, малки и средни предприятия.

Целта си осъществяваме посредством преговори и тясно сътрудничество с европейски, национални и местни власти, институции, медии и други обединения с подобни цели.

ОБК се ангажира да доставя широк обхват висококачествени, високостойностни дейности свързани с подпомагането на своите членове – услуги, свързани с финансиране, европейски фондове, пазари (включително международни), телекомуникации, застраховане, реклама и т.н.

 

Нашата мисия

Да работим за разширяване и развиване на бизнес културата и повишаване на жизнения стандарт на всеки член на Сдружението чрез многостранно развитие на българския малък и среден бизнес, свободните професии и занаятчийство чрез изграждане на качествено селектирана и активно работеща клубна бизнес мрежа в страната, обвързана с активно работещи сродни международни формации.

 

ОБК и поверителността на личните данни на физическите лица
За изпълнение мисията и целите на ОБК, Сдружението събира информация съгласно задължителните за нормалната съвместна дейност бизнес и лични данни от нашите членове, институции, организации, фирмите и партньорите, свързана с осигуряване на повече възможности за развитие на предприемаческата дейност и подобряване на предоставяните услуги в полза на своите членове.

 

Чрез настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ,   предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове и под различни форми – партньори на ОБК, Ви предоставяме информация за естеството на личните данни, които събираме и обработваме, за да придобиете ясна представа за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни. 

 

Как и какви лични данни събираме?

  • Данни, свързани с членство в ОБК и/или с предоставянните от ОБК услуги

Съгласно изискванията за членство, всеки член е длъжен да декларира и заяви преференциалните условия, при които ще работи вътре в Сдружението с другите клубни членове, като за интернет потребителите видими са само общата информация за юридическото лице и предмета на дейност, а данните като име, телефони, адреси, електронна поща, отстъпки са криптирани и не са достъпни за трети лица и не се разпространяват. Лични данни Сдружението събира, само и единствено за целите и дейността на обединението и тези, които се изискват по устав, закон или друг нормативен акт. В случай, че такива лични данни са събрани за членове – физически лица, представителите на юридическите лица, съдружници  и/или дарители, то те се съхраняват при спазване на установените за това законови режими и норми и след изричното им съгласие за това.

ОБК събира данни предимно въз основа на декларации и други документи (на хартиен или електронен носител, включително и през сайта на Сдружението), които Вие ни предоставяте лично и доброволно и/или подписвате – във връзка с процедурата по регистрация и/или заявени услуги.

ОБК не събира и обработва лични данни, когато такива не се изисват от действащите нормативни актове и/или Европейски регламенти и директиви. В случай, че бъдат събрани и обработени такива, същите се съхраняват и обработват при спазване на законовите изисквания за това.

Предвид нуждата от своевременна комуникация, която е в основата на добрите партньорски взаимоотношения, Ви уведомяваме, че:

– една част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор, след  попълнена и подписана от Вас декларация-съгласие за предоставяне на личните Ви данни с цел изпълнение на законовите изисквания.

С потвърждението на тази декларация, Вие изразяване изричното си съгласие, Вашите лични данни, които сте ни предоставили или които са събрани от организацията от официалните публични регистри, да се обработват, съхраняват и ползват за целите, за които са събрани.

– друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията.

Изпращаме Ви информация за наши събития, продукти и услуги, както и за събития, продукти и услуги на други наши членове и партньори, които биха Ви били интересни, като тази информация не съдържа лични данни, овен изрично посочен от вас електронен адрес за получаване на съобщения и/или телефонен номер, ако бъде заявено съгласие за това. Получаването на и-мейли, информация в социалните медии и други източници е част от дейностите, които извършваме и Ви предоставяме тази информация по силата на Вашето членство в Сдружението. Личните данни, които събираме, са сведени до минимум и са само тези, необходими за постигане на съответната цел (например имена, телефон, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това – и ЕГН, детайли, съсдържащи се в лични документи и др.

Ако за в бъдеще не желаете да получавате информация, можете да се откажете, като ни изпратите и-мейл на адрес: office.ubclubs@gmail.com

  • Видеозаписи

ОБК събира лични данни и чрез видеозаснемане на събития, в които участват членове и партньори на Сдружението. Някои от тези събития са публично достъпни, включително и техните записи, предвид техният обществен интерес и стойност, имат новинарска важност и са в полза на деловите партньори в страната и чужбина. Като активни участници в тези събития е възможно да бъдете включени в тези записи. В голяма част от случаите, на записите могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора. В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува.

Ако по някаква причина не желаете  или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането.

 

Как съхраняваме Вашите лични данни?
ОБК съхранява Вашите данни на нашите сървъри като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта  на данните и тяхната поверителност. Трансферът на изпратената от Вас информация към ОБК през сайта на Сдружението е защитен с криптирана връзка. ОБК надеждно съхранява тези данни и защото подобна информация може да бъде предоставена само от нас.

 

 С кого може да споделяме Вашите лични данни?

Основно правило е че личните данни, които ни предоставяте се обработва законосъобразно и само след Вашето изрично съгласие.

Споделяме, единствено информация, която е публично достъпна и такава предоставена от Вас по Ваше искане относно имена, телефон и е-малй за контакт, снимки, направени по време на мероприятия и събития, а именно:

– с наши членове, партньори и институции в процеса на изпълнение на общи текущи дейности и задачи и за постигане на поставените цели при условие, че е налице основание за тяхното споделяне;

– публично – чрез социалните медии, медийни канали за споделяне на нашите събития чрез  интернет страницата на сдружението.

– с надеждни партньори на ОБК, на които ОБК разчита за поддържането на  нформационната ни система за обработка, като всички партньори се задължават да спазват изискванията и условията за обработването им.

– с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина) – при услуга, предоставяна от ОБК по Ваше искане, заявление, съгласие и/или пълномощно.

Въпреки, че имаме законови задължения за събиране на определени лични данни (ел. адрес, тел. контакт и име, както и снимки с вашия лик, заснети по време на нашите мероприятия или такива, организирани от други, в т.ч. и държавни ведомства и структури) и задължения за съхраняване, Ви уведомяваме, че с подаването на Вашите лични данни е необходимо Вашето изрично съгласие, за да може да ги обработваме и съхраняваме. Важното е да знаете, че може да представим заявените от Вас данни при поискване от държавни органи и институции, а за всички останали лица, само ако има изрично ваше съгласие за това.

По Ваше искане във всеки един момент може да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни.

 

Срокове, в които съхраняваме лични данни

ОБК съхранява лични данни за срокове, съгласно:

  • изискванията на нормативни и законови актове на Европейското и националното законодателство;
  • устава/ вътрешните правила на Сдружението;
  • от обявените или нормално необходими срокове за получаване на заявени от Вас услуги;
  • нормално необходимите срокове за съхранение и предоставяне от Сдружението на очаквана за Вас от други партньори информация, която е от полза за Вашата делова дейност.
  • извън посочените по-горе случаи, администрирани от ОБК лични данни,  които са свързани с комуникация по ежедневни/ текущи въпроси, свързани с Вас, се съхраняват съобразно законоустановените срокове за съхраняване на съответната информация.

 

Достъп до информация и Вашите права

Прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е направено с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с предоставените от Вас лични данни.

Като отговорна организация, ОБК спазва всички гарантирани, посредством нормативни и законови актове на Европейското и националното законодателство, права на физическите и юридическите лица, свързани със защитата на техните лични данни, като отчита конкретните обстоятелства, начините и формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране. Услугите в помощ на реализиране на целите и дейностите на ОБК са насочени в подкрепа интересите на самонаетите лица и собствениците на микро, малки и средни фирми и за развитието на бизнеса им и поради това не използваме техники за прoфилиране с оглед притежавани лични характеристики.

Спайзвайки, нормативните изисквания за събиране, съхране, ползване и унищожаване на лични данни, Веше право е да поискате „корекция“ на личните Ви данни и обработката им по всяко време.

В случай, че желаете да упражните някое от Вашите права, нашите колеги ще Ви съдействат с грижа и внимание към Вас.

 

Имате право, по Ваша преценка да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/

При всички случаи и независимо от конкретното обстоятелство, можете да потърсите отговори и да отправяте искания, свързани със защитата на Вашите лични данни и правата, свързани с тях, към нашия служител по защита на личните данни:

чрез E-mail: office.ubclubs@gmail.com

или да се свържете с нас и чрез следните координати за връзка:

гр. София п.к.1000

ул. Лавеле  № 19

E mail: Office.ubclubs@gmail.com