Десетте основни принципа на европейския Закон за малкия бизнес – Small Business Act (SBA)

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с наближаващите парламентарни избори, потвърждавайки ролята си на неправителствена организация, равно отдалечена от всички политически партии, защитаваща интересите на микро, малък и среден бизнес в България, ние, от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), решихме да представим на бъдещите народни представители и управляващи нашите основни искания и предложения за развитието на малкия и средния бизнес в България.
За да бъдем по-конструктивни решихме тези наши искания и предложения да бъдат структурирани върху десетте основни принципа на европейския Закон за малкия бизнес – Small Business Act (SBA).

1. “Мисли първо за малките!” – Принципът „мисли първо за малките!“ е водещ принцип за всички дейности по изготвяне на политики и законодателни дейности.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане:
• да вземат под внимание интересите на МСП на ранен етап от процеса на изготвяне на политики.
• Категорично настояваме за истинска представителност на интересите на МСП пред управляващите, чрез промени в чл. 35а от КТ, определящи състава на Съвета за тристранно сътрудничество, а именно: Ако една бизнес организация е съставена само микро, малки и средни предприятия, то критериите за допустимост на тази организация за членство в “тристранката” да бъдат единствено в организацията да членуват минимум 2000 фирми (в момента изискването е за минимум 1500 фирми-членки с не по-малко от общо 50000 наети работници и служители).
• Изключително важно е да се популяризира в по-голяма степен ролята на представителя на МСП.

2. Предприемачество – Нашата страна се нарежда на едно от последните места в Европа по този показател.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за
• по-бързото прилагане на приетите конкретни 31 мерки в Плана за действие “Предприемачество 2020 – България” от Министерският съвет през Ноември 2015 г., в съответствие с приетия от ЕК – План за действие “Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух в Европа”.
• Освен въвеждането на часове по предприемачество в училищата, ние предлагаме да се въведат и специални курсове за обучение в предприемачество на хората, намиращи се в неравностойно положение, малцинствата и на онези, поставени под запрещение.

3. Втори шанс – има за цел да гарантира, че честните предприемачи, които са изпаднали в несъстоятелност, бързо получават втори шанс.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за въвеждане на Система за ранно предупреждение, по датския модел Early Warning System. Чрез тази система се обръща специално внимание към предприемачи, изправени пред фалит поради една или друга причина, водят се специални разговори и обучения с тях и техните семейства.
Особено важно за България е приемането на фалита, като нещо съвсем нормално и обръщането с уважение към честните предприемачи, претърпели банкрут, защото това са хора, рискували своето лично и семейно щастие.

4. Отзивчива администрация – Публичната администрация в България е оказала по-малка подкрепа на малките предприятия, отколкото в останалата част на ЕС.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за:
• по-бързото въвеждане на електронното правителство
• освобождаване от всякакви данъци на стартиращи предприятия на младежи (до 35г. възраст), на хора на възраст 55+ и на хора в неравностойно положение за срок от 1 година, като през тази първа година, тези фирми да не подлежат на никакви проверки, с изключение на някои по-специални дейности в областите на храни, оръжие, сигурност и др.
• вдигане прага за задължителна регистрация на фирмите по ЗДДС на 200 000 лева
• Съкращаване на времето, отнемано за плащане на данъци от МСП до средното за Европа 189 часа, вместо настоящите 454 часа в България
• Намаляване сложността на административните процедури

5. Държавни помощи и обществени поръчки – ниска активност от страна на МСП, вероятно дължаща се на предишни затруднения при получаването на навременни плащания от публичните органи.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за:
• повече прозрачност в процеса на възлагане на обществени поръчки
• дигитализиране на целият процес на възлагане на обществени поръчки
• плащанията към МСП да стават в срок не по-дълъг от 30 дни

6. Достъп до финансиране – Българските МСП изостават изключително много в достъпа си до алтернативно финансиране и най-вече до груповото финансиране (crowdfunding).
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за:
• по-добра информационна дейност, свързана с европейските фондове и програми, управлявани директно от Европейската комисия (за които се кандидатства в Брюксел)
• по-добра информационна дейност, свързана с финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка и ЕИФ
• по-добра информационна дейност, свързана с алтернативното финансиране за МСП – краудфъндинг, венчър кепитал и др.

7. Единен пазар (европейски пазар) – Тук, отново показателите ни са близки до средноевропейските нива.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за:
• създаване на единни звена за контакт за подкрепа на МСП на единния пазар
• ежегодно организиране на бизнес форуми на представители на европейски МСП с цел партньорства, обмяна на опит и добри практики

8. Умения и иновации – В голяма степен, България изостава от средното равнище за ЕС и не успява да поддържа темпото на развитие в ЕС. Резултатите на българските МСП в тази област са основна слабост.
Данните показват, че българските МСП не правят иновации, нито в сътрудничество с други, нито самостоятелно. Едва 14% от МСП са разработили иновации в продукти или процеси и едва 18% са потърсили иновативни решения по отношение на управлението или маркетинга. И в двата случая този процент e почти два пъти по-малък от средната стойност за ЕС.
Ние, от ОБК се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за по-бързото и успешно прилагане на мерките, залегнали в приетата национална стратегия за иновации и националната стратегия за професионално образование 2015 – 2020 г.

9. Околна среда – И по този показател България изостава от средния за ЕС.
Ние, от ОБК, се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за:
• стимулиране на МСП за предприемане и ползване на мерки, свързани с ресурсната и енергийната ефективност
• стимулиране на МСП в производството и предлагането на екологосъобразни продукти и услуги

10. Интернационализация (излизане на международни пазари) – Въпреки лекия напредък както при вноса, така и при износа, все още българските МСП значително изостават и по този показател от своите колеги в ЕС.
Ние, от ОБК, се обръщаме към бъдещите народни представители и управляващи с искане за:
• намаляване на митническите и други държавни такси с цел редуциране на разходите, необходими за осъществяването на даден внос, или износ, които в момента, в бедна България, са по-големи в абсолютна стойност от тези в Европа
• ежегодно организиране на международни бизнес форуми и изложения на МСП с цел партньорства, обмяна на опит и добри практики
• регистриране на единни областни мултисекторни клъстери (мрежи), които да излъчват по един представител за безплатно участие в изложения, финансирани от държавата
• стимулиране на българските вериги за добавена стойност, насочени към износа.

Уважаеми колеги,

Българският малък и среден бизнес има категорична нужда от реално представителство пред националните и европейските власти, от реална защита на своите интереси. Защото за да има добро здравеопазване, образование, култура, сигурност и т.н., е необходима стабилна, реална икономика, силен предприемачески дух, иновативно мислене и добър инвестиционен климат. Това може да се постигне само тогава, когато бизнесът участва пряко в обсъждането и вземането на политически решения.
Нека това наше обръщение бъде и покана към всички Вас да изразите Вашето мнение и да споделите Вашите идеи и предложения. След съгласуване с нашите експерти и юристи, тези Ваши идеи и предложения ще бъдат включени в официалното писмо на Представителите на малкия и средния бизнес, което ще бъде връчено на Президента, на бъдещия Председател на Народното събрание и на бъдещия Премиер на Република България.
Искрено се надявам, най-после, да бъдем чути и да защитим интересите на малкия и среден бизнес у нас. Убеден съм, че само тогава ще постигнем просперитет в държавата.
Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

Веселин Халачев,
Председател на ОБК