ОП Иновации и конкурентоспособност

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

 

 1. Основни параметри
 2. Цел – Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел създаване на конкурентни предимства и засилване на експортния потенциал.
 3. Продължителност на процедурата – 2015 – 2018 г., като през 2015 г. ще бъдат обявени три крайни срока за кандидатстване:

Първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 08 юли 2015 г., 23:59 ч. В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно промишлени производства.

Вторият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 08 септември 2015 г., 23:59 ч. В рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства:

Третият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 09 ноември 2015 г., 23:59 ч. В рамките на третия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги:

 

 1. Териториален обхват – Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнявани на територията на Република България.
 2. Бюджет – 150 000 000 евро или 293 374 500 лева.
 3. Режим на помощта – Регионална инвестиционна помощ.
 4. Продължителност на проектите – до 18 месеца.
 5. Критерии за допустимост
 6. Общи критерии:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
 1. Специфични критерии:
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 Производство на хранителни продукти
 • 7 Производство на хлебни и тестени изделия
 • 71 Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
 • 72 Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
 • 73 Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
 • 8 Производство на други хранителни продукти
 • 82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
 • 84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 85 Производство на готови ястия
 • 86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
 • 89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
 • С11.0 Производство на напитки
 • 07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

 • Кандидатите трябва да са реализирали минималния размер нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година, посочен в насоките за кандидатстване за съответната категория предприятие:
 • Микро предприятие 175000 лева;
 • Малко предприятие 750 000 лева
 • Средно предприятие 3 000 000 лева
 • Един кандидат може да получи финансиране за едни и същи дейности само веднъж в рамките на настоящата процедура.
 1. Допустими дейности
 • Дейности за подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Дейности за разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;
 • Дейности свързани с диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото от продукти на предприятията;
 • Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес – намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

Допустими по процедурата са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

–     създаването на нов стопански обект;

 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект; или
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
 1. Допустими разходи
 • Придобиване на ДМА, необходими за изпълнение на проекта – закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.
 • Придобиване на ДНА, необходими за изпълнението на проекта – закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.
 • Размер и интензитет на помощта
 1. Минимален размер на помощта:
 • Микропредприятия – 100 000 лв.;
 • Малки предприятия – 200 000 лв.;
 • Средни предприятия – 300 000 лв.
 1. Максимален размер на помощта:
 • Микропредприятия – 500 000 лв.;
 • Малки предприятия – 750 000 лв.;
 • Средни предприятия – 1 000 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

 1. Бюджет:
 • микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране – 70 %;
 • средни предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране – 60 %;
 • микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район на планиране – 45 %;
 • средни предприятия за дейности в Югозападен район на планиране – 35%.

 

 1. Райони на планиране в България

 

Районитеза планиране в България са в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Обособените райони се използват за целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие.

Районите, не представляват административно-териториални единици и са със следния териториален обхват:

 1. Северозападен район (регион), включващ областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, и Плевен.
 2. Северен централен район (регион), включващ областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.
 3. Североизточен район (регион), включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
 4. Югоизточен район (регион), включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
 5. Южен централен район (регион), включващ областите, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали.
 6. Югозападен район (регион), включващ областите София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград.