COSME

 

Програма COSME

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014-2020 г., приета с Регламент (ЕС) №1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г. или по-известна като Програма COSME е насочена към специфичните нужди на МСП.

Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена през периода 2007-2013 г., в съответствие с Рамковата Програма за иновации (CIP), с изключение на иновационните дейности, които ще бъдат подкрепяни от програма „Horizon 2020“.

Европейската Комисия е отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е делегирано изпълнение и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), а за финансовите инструменти – на Европейският инвестиционен Фонд.

Програма COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро за периода 2014 г.-2020 г. В обхвата й са 4 (четири) области на подпомагане, в т.ч.:

Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
Насърчаване на предприемачеството.
Програма COSME сe разглежда преди всичко като инструмент за финансиране, защото ще улесни достъпа на МСП до финансиране. За тази цел за периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП.

Финансовите инструменти на програма COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми (включва покриване на гаранции за заеми до 150 000 евро, предназначени за МСП) и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП).

Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP.

Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, която има повече от 600 офиси в ЕС и извън него, в т.ч. и в България, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата „Eразъм за млади предприемачи“, за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и програми за намаляване на административната тежест за предприятията.

Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените предприемачи

За повече информация и отворени покани за проектни предложения, моля свържете се с отдел „Еврофондове“ към ОБК на тел. 0895575744 и email: eufunds@ubclubs.eu

Еразъм за млади предприемачи

Еразъм за млади предприемачи

  Този конкурс за проекти се базира на Регулацията по програма COSME, тоест на специфичната цел на програмата „да насърчава предприемачеството и предприемаческата култура“. Той цели да продължи ефекта от инициативата „Еразъм за млади предприемачи“ с оглед да подкрепи предприемачеството и предприемаческата култура в ЕС. По-специално, според член 12 на Регулацията „Дейности за насърчаване на предприемачеството“, Комисията може да предприеме действия като програми за мобилност за нови предприемачи с цел подобряване на тяхната способност да развиват предриемаческото си ноу-хау, умения и нагласи и да подобрят технологичния си капацитет и управлението на предприятията си.

Еразъм за млади предприемачи“ е трансгранична програма за мобилност, която предоставя на нови или развиващи се предприемачи възможността да се поучат от опитни предприемачи, ръководещи малък бизнес в други държави-участнички.

Общата цел на програмата Еразъм за млади предприемачи е да спомогне за развитието на предприемачеството, на международните перспективи и конкурентноспособност на европейските МСП и да подпомогне стартиращите предприемачи и новосъздадените микро и малки предприятия в държавите-участнички.

Целта на този конкурс е да избере организации, които ще играят ролята на посредници посредническите организации, които ще прилагат програмата Еразъм за млади предприемачи на местно ниво. В частност те ще набират предприемачите и ще им помагат да се възползват от програмата. Този конкурс ще подкрепя организации, насърчаващи и улесняващи мобилността на новите предприемачи, а не е насочен към предприемачи, желаещи да участват в програмата.

Специфичните цели на Комисията при възлагането на грантове за насърчаването на мобилността на новите предприемачи са:

 1. да предостави обучение в реални условия за новите предприемачи в МСП в държавите-участницчки, за да улесни успешния старт и развитие на техните бизнес идеи;
 2. да подпомогне обмена на опит и информация между предприемачите относно пречките и предизвикателствата при започване на бизнес и развитието му;
 3. да подобри достъпа до пазари и намирането на потенциални партньори за нови и създадени бизнес организации в други държави от ЕС и държави-участнички;
 4. да подкрепи изграждането на мрежи и контакти между предприемачите от различните държави-участнички чрез надграждането на знанията и опита от други държави-участнички.
 5. Посредническите организации ще осигурят стандарти за високо качество, за да постигнат следните очаквани резултати от този конкурс:
 • По-нататъшно развитие на мрежа от нови предприемачи, предприемачи-домакини и посреднически организации.
 • Даване на възможност на около 650 нови предприемачи да работят заедно с и да се учат от предприемачите домакин в друга държава-участничка. Съответно, до началото на 2018 г в тази инициатива трябва да участват 1300 предприемачи.
 • Създаване на нов бизнес, съвместни предприятия и спин-оф (съпътстващи) компании и подкрепяне на трансграничното бизнес сътрудничество
 • Развитие на международната дейност и иновационния потенциал на предприемачите домакини.

Допустими кандидати :

 • Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.
 • Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава.

Посредническите организации ще действат като местни точки за контакт за приложението на програмата. От тях ще се изисква да си сътрудничат с всички други организации и власти, участващи в програмата за мобилност, като позволяват на новите предприемачи да участват в планираните дейности. Те ще получат подкрепа от съществуващите Помощни бюра, които ще помагат с координацията и управлението на програмата в държавите-участнички.

Посредническите организации ще помогнат на нови предприемачи от държавите-участнички да обогатят опита си, да задълбочат знанията си и да разширят мрежата си от контакти, прекарвайки време в предприятия, ръководени от опитни предприемачи в други държави-участнички.

Дейностите, които ще бъдат изпълнявани според този конкурс, включително правилата и процедурите, които да се следват, са описани в Анекса — Еразъм за млади предприемачи, Наръчник за приложение за посреднически организации (Наръчник за качество). Документът подробно описва задачите, които трябва да изпълняват посредническите организации: той включва и критериите за допустимост на предприемачите, процедурите за регистрацията им в програмата и изграждането на връзки, както и отговорностите на различните участници, включително крайните срокове, които трябва да бъдат съблюдавани. Наръчникът също така очертава ролите на Помощното бюро, ЕК и EASME.

 

Подкрепа за конкурентоспособен и устойчив растеж в туристическия сектор на програма COSME.

  Краен срок за подаване на проектни предложения : 30.06.2015год.

В началото на туристическия сезон Европейската комисия отново иска да насърчи туристическия сектор да материализира визията си за предлагане на турстически продукти.

Към настоящия момент има едновременно отворени три покани за проектни предложения по програмата COSME, като крайния срок за подаване на проектни предложения е до 30.06.2015год. Всяка покана е насочена към определена таргет група, типично за политиката на Европейската комисия.

Настоящите покани за представяне на предложения са насочени към
развитие и подкрепа на проекти за транснационално сътрудничество
в сектора на туризма с участието на малките и средни предприятия и в тясно сътрудничество на държавите-членки.

В съответствие с правомощията на ЕС в областта на туризма, действията, предложени по работната програма на COSME 2015 допринасят за постигане на целите на стратегията Европа 2020, особено като се фокусират върху повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на туристическия сектор в Европа. Тези действия, са съсредоточени върху пет основни цели на политиката за туризма на ЕС –

(1) увеличаване на търсенето на туристически услуги;

(2) разнообразяване на туристическите услуги, които предлагаме;

(3) повишаване на устойчивостта на качеството на туризма, достъпност, умения, информация и иновации;

(4) подобряване на социално-икономическото познаване на сектора;

(5) увеличаване на видимостта на Европа като туристическа дестинация, както и на своите разнообразни дестинации;

За постигане на горепосочените цели от политиката за туризма на ЕС като цяло, следните три специфични цели от нейната политиката са от значение за настоящата покана:

 1. Увеличаване на туристическите потоци в нисък или среден сезон.

Подкрепят се партньорства между държавите-членки на Европейския съюз и/или страни извън ЕС, които улесняват увеличаването на туристическите потоци по време на нисък и среден сезон. Таргет групите са две основни – най-вече възрастните хора и младежите. Това е покана, която се отваря за втори път в рамките на половин година. Интересът към нея е изключително висок и при първото й отваряне проектните предложения са над сто. Основната й идея е да се използват възможностите на мрежовите организации – в единия случай младежките, в другия тези на възрастни хора в синхрон с държавната администрация в лицето на министрества с отношение към поставените в проекта цели – например Министерство на туризма или на здравеопазването. Тези структури ще имат за цел да обединят усилия за популяризиране сред младите хора интересни исторически забележителности, част от световната култура или да направят достъпни и популярни лечебните свойства на миниралните ни извори или други процедури, базирани на природните ни ресурси.

2) Диверсификацията на Европейските туристически услуги и продукти. Насърчаване на транснационални тематични туристически продукти, както и транснационални партньорски проекти. Акцентът ще бъде върху диверсификацията на туристическите предложения чрез подкрепа на транснационални туристически продукти, в областта на спорта и/или уелнеса, свързани с природните дадености, както и тези, свързани с културното и индустриалното наследство. Тази покана за проектни предложения е поредното предизвикателство за нас като турсическа дестинация. Възможностите, които предлага са свързани най-вече с богатото културно историческо наследство по нашите земи. Вечната тема за живота и бита на Траките, населявали земите ни и оставили трайни исторически белези за поколенията, както и безброй други легенди и предания, свързани с различни етноси могат да бъдат тема на проектите. Крайно време е да започнем да материализираме историческото си наследство.

3) Подобряване достъпността на туристическите услуги – подобряване на съоръжения и услуги за туристи със специални нуждил Подобряване качеството на туризма, устойчивост, достъпност, умения, информация и иновации. В рамките на тази цел, основните действия за достъпност ще бъдат чрез поддържането и разширяването на принципа на „Туризъм за всички“. В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на Европейския съюз за основните права, тази цел е насочена към осигуряване на достъп до туристическите услуги за всички; действия за публичност и повишаване на осведомеността; разработване на достъпни туристически маршрути; подобряване на съоръженията и услугите за туристи със специални нужди. Това също е една изключително важна тема, на която ние в България, трябва да обърнем по-голямо внимание. Имаме претенции да сме туристическа дестинация, а като че ли сме се ограничили да имаме изпълнени рампи за достъп до фоайетата на хотелите и това като че ли е всичко, което можем да направим за хората със специални нужди. Туризмът е сектор, който се развива изключително динамично, а ние от години си опитваме да изпълним програма минимум. Защо не помислим да сме атрактивна дестинация и за хора със специални нужди, не е ли това още един начин да удължим сезона, създавайки условия и дори атракции за тези туристи.

Тези три теми имат се свързват със следните крайни цели :

Стимулиране на конкурентоспособността на туристическата индустрия в Европа;

 • диверсифициране, нововъведения и повишаване качеството на Европейските устойчиви туристически услуги;
 • Насърчаване на разпространението на по-устойчиви и отговорни бизнес модели в сферата на Европейския туризъм;
 • Създаване на благоприятна рамка за сътрудничество на МСП;
 • Насърчаване на транснационално сътрудничество на всички участници по туристическата верига за добавена стойност;
 • Улесняване създаването на дългосрочни европейски публично-частни партньорства.

 

 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗЛИЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ

В последно време непрекъснато се говори за различни по форма, структура и съдържание клъстери, консорциуми или други мрежови организации и тяхното значение за по-лесното излизане на малките и средни предприятия на външни пазари. Включително и ние, на страниците на списанието, вече сме обръщали внимание на предимствата на тези структури и възможностите, които предоставят за по-пряк достъп до финансиране или до международен пазар. Конкретен пример за това е една от последните отворени програми на Европейската комисия Cluster GO INTERNATIONALИзлизане на клъстерите на международни пазари. Тя визуализира съвсем точно нещата, които се коментират и изтъкват непрекъснато като предпоставки за постигане на успех.

Допустими кандидати по тази програма са единствено регистрирани клъстери, консорциуми или други мрежови организации от типа на Обединени бизнес клубове, които в последствие сформират нов консорциум, който да бъде регистриран след одобрение на проекта. Този консорциум ще включва и задължителните минимум три партньора, отново мрежови организации, от различни държави, членки на Европейския съюз или от допустимите по програмата COSME страни. Това илюстрира и цялостната политика на Европейската комисия, която насочва финансирания към подобни структури с цел да внуши, че е много по-лесно за малките предприятия да работят обединени и да постигат заедно общи поставени таргети, вместо всеки сам да търси пътя към непознати пазари.

Възможността, която предлага проекта, е създаване на представителство в страна, извън Европейския съюз. Това представителство ще има свой екип, който ще ръководи дейността му в продължение на две години изцяло с издръжка от предвидените по проекта суми. Участниците не получават директно финансови средства, но получават възможност да рекламират свои стоки и услуги на избраните пазари напълно безплатно и дистанционно.

Основната цел на проекта е да се засили трансграничното и секторно сътрудничество между клъстерите и бизнес мрежите; да подкрепи създаването на Европейски стратегически клъстерни партньорства; да поведе международното клъстерно сътрудничество към области от стратегически интерес – особено в подкрепа на развитието на нововъзникващите индустрии.

Тази дейност се фокусира върху насърчаването на клъстерната – мрежовата интернационализация, където заинтересованите консорциуми имат възможност да развиват и прилагат обща стратегия за интернационализация и подкрепа на интернационализацията на МСП по отношение на трети страни извън Европа.

Всеки подобен проект има рамка, която определя основните му параметри, а по отношение на този тя е следната :

Период на изпълнение : 24 месеца.

Максимално съфинансиране от ЕС за проект: € 450 000 евро.

Интензивността на безвъзмездната помощ от ЕС се ограничава до максималната стойност на съфинансиране от 75% от допустимите разходи.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31-03-2015 17:00:00.

Прави впечатление, че голяма част от малките и средни предприятия са осъзнали потребността да търсят обединение и към тази покана за представяне на проектни предложения има огромен интерес. Много фирми вече са заявили участие и чрез своите мрежови организации интензивно работят за покриване на изискванията на програмата.

Още една причина този проект да е изключително атрактивен е, че той носи допълнителни дивиденти, чрез участие на партньорите в European Cluster Collaboration Platform – втората по значимост европейска бизнес мрежа.

Това е възможно посредством European Strategic Cluster Partnership /ЕSCP/, които те могат да съставят. ЕSCP трябва да включват минимум три независими клъстера или бизнес мрежови организации отново от държави, членки на ЕС или допустими по програмата COSME страни.

Всеки партньор трябва да бъде регистриран в ECCP със своя детайлизиран профил на клъстера или мрежовата организация.

Всяка организация трябва да има собствена интернет страница.

Партньорите в ЕSCP трябва да се стремят към развитие на съвместна стратегия за интернационализация в дух на приятелство помежду им, подпомагайки кооперирането между свързаните индустрии, например обвързване на туризма с културата, опазване на природата чрез щадящи технологии и др.

ЕSCP трябва да допринесе за улесняване на интернационализацията на техните членове – малките и средни предприятия и излизане на външни пазари в определени трети държави и/или да привличат стратегически външни инвестиции от трети страни, и/или да подсигурят внос на изключително важни стоки, услуги, знания, ноу-хау, технологии, чрез които да допринесат за развитието на икономиката и трудовата заетост на Европа.

Партньорите от ЕSCP трябва да подпишат споразумение, което да ги ангажира да продължат своите съвместни действия и да посочат пътя за постигане на своите цели в общ дългосрочен план за постигане на устойчиво партньорство и след периода на приключване на проекта, финасиран по програмата COSME. В края на процеса на оценяване на проектите по тази покана, знакът на ЕSCP ще бъде присъден на всички онези консорциуми и организации, които отговарят на горепосочените характеристики, чрез подписване на ЕSCP харта.

Използването на знака на ЕSCP ще бъде предоставено не само на консорциумите, спечелили финансиране по тази покана, но и на всички онези, които отговарят на посочените критерии. По този начин нефинансираните консорциуми също ще имат възможност да бъдат забелязани, разпознаваеми и подкрепяни в своите действия от ECCP. Те също така ще бъдат канени да участват в международни срещи на клъстери и мрежови организации с цел опознаване и съвместна работа.

 Изискване на настоящия проект е предложенията да имат препратка и към една изключително значима за МСП покана за проектни предложения на програмата Хоризонти 2020, наречена

 “Подпомагане създаването и развитието на нови мулти-секторни икономически вериги”.

 Краен срок за подаване на проектни предложения : 30-04-2015г., 17:00:00 (Брюкселско местно време);

Бюджет: € 24 900 000 като ще бъдат финансирани проекти на стойност между 2,5 млн. и 5млн. Евро;

 Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се разработят нови междусекторни индустриални вериги в целия ЕС, като се разчита на иновационния потенциал на малките и средни предприятия. ЕС трябва да подкрепи развиващите се индустрии, които ще осигурят растежа и заетостта на бъдещето. Повторната индустриализация на промишлената база на ЕС трябва да се съсредоточи върху развитието на дългосрочни международно конкурентни стоки и услуги, които изискват комбинирането на различни компетенции и иновативни решения. Развитието на новите промишлени вериги призовава за сътрудничество и интеграция на различни иновационни играчи, включително големи предприятия и особено на МСП, в различните сектори към осъществяването на съвместна визия.

МСП се нуждаят от помощ, за да генерират и по-добре да се възползват от всички форми на знание, творчество, проучвания и иновации – включително и прилагане на съществуващите хоризонтални или нововъзникващи технологии, информационно – комуникационните технологии, еко-иновативни и ресурсно-ефективни решения, нови бизнес модели , иновационни услуги и дизайн. Потенциалът на клъстерите, които представляват благоприятни екосистеми за иновации, трябва да бъде използван по-добре в това отношение.

Обхват: Трябва да бъдат насърчавани Трансграничното и междусекторното сътрудничество, иновации и предприемачество в различните региони и стойностни вериги. Координирането и улесняването се ръководи от клъстерни организации и други посреднически организации, като се следва системен подход, който съчетава различни ресурси, средства и инструменти. Иновационните играчи, особено малките и средните предприятия с взаимно подсилващи се компетенции ще бъдат подкрепяни, с оглед на създаването на нови промишлени вериги, които подпомагат развиващите се индустрии в Европа.

Тези насоки на Европейската комисия всъщност имат за цел да мотивират и да дадат възможност на малките и средни предприятия да обединят усилията си в борбата срещу големите монополи в търговията и всички ние трябва да осъзнаем този шанс и да се възползваме от него.

 За повече информация : office.ubclubs@gmail.com; тел. +359 895 575 744;