Horizon 2020

Програма Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, която обхваща периода от 2014год. до 2020год. През този период ще бъдат разпределени над 80 млрд. евро финансиране. Тя заменя предишната Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007 – 2013 г. и беше с бюджет около 55 милиарда евро. При нея парите, отпускани в различните кръгове, са общи за всички страни участници и няма определен бюджет за една държава. Програмата осигурява подкрепа за научни изследвания, технологично развитие и иновации в области като: нанотехнологии, IT технологии, транспорт, околна среда, енергия, сигурност, биотехнология, ХВП, градска инфраструктура и др.“

Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми, управлявани както на национално ниво, така и директно от Брюксел.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.euв раздел ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ, да се обадите на тел. 0894 377977, или да пишете на e-mail: eufunds@ubclubs.eu

Съществуват и още много други отворени или предстоящи за отваряне процедури, които ще бъдат публикувани допълнително. При Ваше желание, бихме могли да Ви ги изпращаме на посочен от Вас електронен адрес.

АКТУАЛНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ХОРИЗОНТ 2020 Инструмент, посветен на МСП 2018-2020 Фаза 1

Краен срок: 08 Февруари 2018; 03 Май 2018; 05 Септември  2018; 07 Ноември 2018;
13 Февруари 2019; 07 Май 2019; 05 Септември 2019; 06 Ноември 2019; 12 Февруари 2020; 06Mай 2020; 02 Септември 2020; 04 Ноември 2020;

Размер на гранта : 50 000 евро.

Инструмент, посветен на МСП 2018-2020 Фаза 2

Краен срок: 10 Януари 2018; 14 Март 2018; 23 Mай 2018; 10 Октомври 2018; 09 Януари 2019; 03 Април 2019; 05 Юни 2019; 09 Октомври 2019; 08 Януари 2020; 18 Maрт 2020; 19 Mай 2020; 07 Октомври 2020;

Размер на гранта : 500 хил. – 2,5 млн. евро на проект.

Интензитет на гранта : 70%.

Инструментът за МСП се състои от три различни Фази, включително и тренинг и обучение на бенефициентите.  Фаза 1 се основава на предпроектното проучване на проектната идея. Целта е да се определи дали предложената инвестиция за иновации е приложима в технологично, практическо и икономическо отношение. Във Фаза 2 се подкрепят научноизследователски и развойни дейности, демонстрации, репликации на пазара, които да доведат до пускането на новия продукт или услуга на пазара. Фаза 3 е насочена за комерсиализиране на идеята и представянето и на целевия пазар.

ХОРИЗОНТ 2020  FTI FAST TRACK TO INNOVATION

 

FTI e мярка на прогрма Хоризонт 2020, насърчаваща близки до пазара иновационни дейности и е отворена за всички видове участници. FTI има за цел да намали времето от идеята до пазара и да увеличи участието в Хоризонт 2020 на индустрията, МСП и кандидатстващите за пръв път от индустриалните среди.

Краен срок : 21 февруари 2018; 31 май 2018; 23 октомври 2018;

Бюджет : 3 000 000 евро;

Бенефиценти : Консорциуми, съставени от три до пет предприятия, учредени в най-малко три страни, членки на ЕС.  В случай на трима участника, двама от тях следва да са индустриалци, в случай на петима участника, следва трима от тях да са индустриалци.