Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

На  23.03.2020 г. парламентът прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът предвижда множество различни по характер мерки, които засягат гражданските и търговските отношения между частните субекти, а други са свързани с изпълнението на техните административни и данъчни задължения.

Разпоредбите на Закона ще се прилагат до отмяна на извънредното положение, като по-голямата част от тях влизат в сила от 13.03.2020 г.

Кои срокове СПИРАТ да текат и кои се УДЪЛЖАВАТ с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение:
 
1. Удължава се до 30 юни 2020г.:
 
· Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (по чл. 50 от ЗДДФЛ) за 2019 г. и плащане на данъка, включително и данъка върху разходите.
 
· Срокът за ползване на отстъпка от 5% при предплащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти и/или данъка върху превозните средства.
 
· Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период.
 
2. До 31 май 2020г. се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и довнасяне на дължимия данък.
 
3. До 15 април 2020г. дължимите авансови вноски за периода от януари до юни 2020г. се определят с декларация, в случай че предприятията не са подали годишна данъчна декларация преди влизане в сила на Закона. Сроковете за плащане на авансовите вноски остават непроменени.
 
4. До 30 септември 2020г. се удължава срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади от предприятията, като се допуска годишните финансови отчети да бъдат подписвани с електронен подпис.
 
5. Считано от 13.03.2020г. до отмяна на извънредното положение спират да текат:
 
· Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.
 
· Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.
 
· Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 
· Давността по ДОПК, така също абсолютният давностен срок за погасяване на публичните задължения по ДОПК няма да се прилага.
 
6. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
 
· Сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, с изключение на тези, които е предвидено в Закона, че спират да текат за времето на извънредно положение.
 
· Действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
 
7. Сроковете за валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода 13 март 2020г. до 31 октомври 2020г. се удължава с 6 месеца.
 
8. Сроковете за заплащане във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти се удължават от 10 дни на 20 дни.
 
9. Предвидена е възможност по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.
 
В допълнение, Законът:
 
· спира налагането на запори по банкови сметки на физически лица, запори върху пенсии и трудови възнаграждения, както и описи на движими и недвижими вещи, собственост на такива лица, освен в посочените в Закона случаи.
 
· предвижда, че при неплащане по договор няма да се дължат лихви и неустойки за забава, като договорът няма да може да бъде развален на това основание.
 
· предвижда възможност за работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на служителите си без тяхно съгласие.
 
· задължава работодателите да разрешават ползването на платен, съответно неплатен отпуск по искане на определени категории служители.
 
· предоставя на работодателите възможност да получат 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на осигурените от тях лица за периода на извънредното положение, но за не повече от три месеца.
 
· предвижда извършването на работа от разстояние и надомна работа без съгласието на съответните служители и само въз основа на заповед на работодателя.
 
· предоставя на работодателите възможност да преустановят работата на цялото предприятие, на отделна част от него или само на определени служители, както и да въведат непълно работно време по отношение на заетите лица, които работят при условията на пълно работно време.