Медиация

centar.za.pregovori02

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕГОВОРИ И МЕДИАЦИЯ ПРИ ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

При медиацията, страните по спора се съгласяват трето неутрално лице, наречено медиатор, да посредничи при разрешаването на спора им.  Специфично е, че спорът може да е правен и неправен. Медиацията е способ, който позволява дългогодишни съдебни спорове да бъдат решени в рамките на няколко срещи. В тази процедура страните, които имат спор помежду си, могат сами да стигнат до взаимоизгодно решение и ВАЖНО! – да запазят отношенията си в бъдеще. Процедурата по медиация е: ДОБРОВОЛНА – Започва по желание на страните и продължава докато те преценят. ПОВЕРИТЕЛНА – Всички обсъждания и документи в процедурата са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. В защита на поверителността се подписват декларации за поверителност от участниците, а медиаторът има право да откаже да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор. БЪРЗА – Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността на случая. Смята се, че след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение. ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНА – Тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор в продължение на месеци и години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство /вещи лица, експерти/, както и време и енергия, необходими за разрешаването на спора. Медиацията е доказано ефективна при: семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с раздяла/развод или продължаване с брачен договор; за отношенията между родителите и децата и във връзка с децата (родителски права, издръжка, режим на виждане, специфични предизвикателства); за имуществените отношения и омиротворяване на комуникацията занапред, при това запазвайки поверителността; спорове между наследници – напр. за разпределяне на наследственото имущество; делба на недвижимо и движимо имущество; спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост; трудови спорове – на работното място и колективни трудови спорове, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение;  търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки или между съдружници; договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги и в случай на неизпълнение или забавено/некачествено изпълнение; потребителски спорове – напр. при неизпълнение или при некачествени стоки/услуги, гаранционна отговорност; застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения; спорове във връзка със застрахователни обезщетения – напр. за договаряне на размера им; спорове при строителство – напр. по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството, скрити недостатъци; при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия; спорове за интелектуална собственост – напр. при уреждане на последиците от нарушения на авторски права, търговски марки; административни спорове с държавни и общински институции и т.н.

Възможно е провеждане на процедура по медиация и дистанционно чрез онлайн платформа, с цел спестяване на време и транспортни разходи.

 Центърът за преговори и медиация при ОБК е структура към Обединени Бизнес Клубове, състояща се от Председател, Секретар и медиаторска колегия, в която към момента членуват общо 10 сертифицирани медиатора, вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ. Подбрани са утвърдени в своята професионална област специалисти, като към момента това са юристи със специализация в широк спектър на правото – търговско, гражданско, вещно, семейно, медицинско, индустриална собственост, икономисти с над 15 години стаж в тяхната област, както и стаж в качеството им на медиатори-доброволци към Софийски Районен и Софийски Градски съд. Голям интерес има от страна на медиатори да бъдат включени в колегията на ЦПМ при ОБК, като целта е, да бъдат подбирани доказани в професионалното си поле специалисти, говорещи чужди езици, с високи морални качества и авторитет. Предстои състава на колегията да бъде разширен и със специалисти психолози. Провеждат се постоянни обучения и практически тренинги за повишаване на квалификацията на медиаторите в колегията.