„Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа

1111_small-businessСЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТАДОСЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯИКОНОМИЧЕСКИИСОЦИАЛЕНКОМИТЕТИКОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

 

„Мисли първо за малките!“

„Small Business Act“ за Европа

 

 

 

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Управлениетонапреходакъм основана назнаниетоикономикаеосновното предизвикателствокъмЕС днес. Успехът щеосигуриконкурентоспособнаи динамична икономикас повечеи по-добри работни местаи по-високастепен насоциално сближаване.

 

Динамичнитепредприемачисенамират в особеноблагоприятноположение, задасе възползват  от  възможностите,  възникнали  от  глобализацията  и  от  бързите технологичнипромени. Поради тованашатаспособност заповишаванена растежаи иновационнияпотенциалнамалкии среднипредприятия(МСП)щееот решаващо значениеза бъдещияпросперитетнаЕС.Вглобалнопроменящатасесреда,коятосе характеризираснепрекъснатиструктурнипромении повишенконкурентеннатиск, МСПпридобиватвсепо-важнароляв нашетообществокатопредоставящи възможностизазаетостикатоключовифигуриза благосъстояниетонаместнии регионалниобщности. ЖизнеспособниМСП ще направят Европапо-устойчивакъм създаденатав днешнияглобализирансвят несигурност.

 

По този начинЕС категоричнопоставинуждитенаМСП в основатанаЛисабонската стратегия за  растеж  и  заетост,  по-специално  от  2005 г.  насам,  с  използването  напартньорскияподход1, посредствомкойтобяхапостигнатиосезаемирезултати. Времее веднъжзавинаги нуждитена МСП да залегнат средприоритетитевполитиката на ЕСи планътнадържавнитеиправителственитеръководителивЕСот2000 г.дасепревърне

в реалност—ЕСда сепревърнев средазаМСП,коятоотговарянанай-високите световни изисквания2.

 

Средата,вкоятоМСПизвършватдейностна националноиместноравнище,е твърде различна, кактоеразличнои естествотонасамитеМСП(включителнозанаятчийските предприятия,   микропредприятията,   семейните  предприятия   и   предприятията   от областта  на  социалната  икономика).  Поради  това  политиките, ориентирани  към нуждитена МСП,трябвадапризнаятнапълнотоваразнообразиеи дазачитат впълна степен принципана субсидиарност.

 

1                     „Изпълнение  на  Лисабонската  програма  на  Общността  –  Съвременна политика  за  МСП  за растежи заетост“, COM(2005) 551окончателен, 10.11.2005г.

2                   http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf

  1. ВРЕМЕЗАПРОБИВВПОЛИТИКАТАНАЕСЗАМСП

 

СредносрочниятпрегледнаСъвременнатаполитиказаМСПнаЕС3от2005до2007 г. показа, чекактодържавите-членки, такаи ЕС сапостигнали напредъкв създаванетона по-благоприятнаикономическасредазаМСП. Комисиятаположисериозни усилияза премахваненабюрократичнитепречкипо отношениенаМСП исъщественозасили вниманиетокъмМСПвосновнипрограминаЕСзаподпомаганезапериода2007-

2013 г.Държавите-членкизначителноподобрихаикономическатасредазаМСПкато взехазапример най-добрипрактики, обмененив контекстанаодобренатавъв Фейра през2000 г.Европейскахартазамалкитепредприятия,икатоприложихазаключенията на Европейския  съвет  от  срещата  през  пролетта  на  2006 г.,  т.е.  като въведоха практикатана„едно спиране“прирегистриранетона дружествоинамаляванена времето и разходите, необходими заучредяванетона предприятие.

 

Освентова,стратегиятанаЕСзапо-доброрегулиране4  еотсъщественозначениезаМСП, които в голямастепенщесевъзползват отмодернизиранетои опростяванетона съществуващотозаконодателствонаЕС и от амбициознатапрограмаза намаляванена последвалитеот законодателствотона ЕС административнитежестис 25% до2012 г.

 

Въпреки обнадеждаващиянапредък, все още е необходимо ЕС да предприеме значителнипо-нататъшнимерки,задареализирапълнияпотенциалнаМСП5.МСПв ЕСпоправилоиматпо-нискапроизводителностипо-бавенрастеж всравнениестезив Съединенитещати. ВСъединенитещати продължилитеда съществуват предприятия увеличаватзаетосттав тяхсреднос60%до седматагодина,докатоувеличениетона заетосттавпродължилитедасъществуватпредприятиявЕвропаеотпорядъкана10-

20%.    МСП   все   още   се   сблъскват   с   пазарни   неуспехи,   които   се  отразяват неблагоприятнона условията, при които теизвършват дейност и се конкурират с други участници    в    области    като    финансирането    (по-специално    рисковия    капитал),

изследователскатаииновационнатадейност,иоколнатасреда.Таканапримероколо

21%отМСПпосочват,чедостъпътдофинансиранепредставлявапроблем,6авмного от държавите-членкитози дялемногопо-високпо отношениенамикропредприятията. Също такав сравнениесголемитепредприятиясамалкоевропейскитеМСП, които извършватуспешно иновационнадейност.Положениетоевлошенопорадиструктурни затруднениякатонапримерлипсатанауправленскии технически уменияи продължаващаталипса на гъвкавост на пазаритена труда на националноравнище.

 

РолятанаМСП в европейскатаикономикаепризнаванамногократнонанай-високо политическо   равнище.  Европейският   съвет   през  март  2008 г.  изрази  решителна подкрепазаинициативатазапо-нататъшното укрепванена устойчивоторазвитиеи конкурентоспособносттанаМСП,наречена„SmallBusinessAct“ (SBA)заЕвропаи поиска    бързото   ѝ  приемане.   Прегледът   на   единния   пазар7     също   установи необходимосттаот по-нататъшниинициативизапо-доброприспособяванена единния пазаркъмнуждитенасъвременнитеМСП,согледпостиганетонапо-добрирезултатии

 

 

 

 

3                     „Малкитеисреднитепредприятия—ключкъмзасиленрастежизаетост.Средносроченпреглед на съвременнатаполитиказа МСП“, COM(2007) 592окончателен,4.10.2007 г.

4                    http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm

5                    „Оценкана въздействието върху SBA“, SEC(2008) 2101.