Национален иновационен фонд

Скъпи приятели,

 

На 30.08.2016г. ОБК присъства на първата разяснителна кампания за стартиращия Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Основната цел на фонда е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни предприятия.

На този етап са предвидени 5 000 000 лева. Няма да бъдат субсидирани проекти, които получават финансиране по линия на европейските фондове. Възможно е да се финансират научни проекти, ако иновациите имат реално приложение в производството.

Допустими за финансиране от фонда са проекти от следните тематични области:

  1. Мехатроника и чисти технологии;
  2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
  3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

Mаксималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

– 50% – за индустриални научни изследвания;

– 25% – за експериментално развитие;

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:

– 10% за средни предприятия;

– 20% за малки предприятия;

– 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи

Срок за кандидатстване – от 30 септември до 31 октомври 2016 г.

За повече информация :

0895575744, 0894377977

eufunds.ubc@gmail.com, office@ubclubs.eu