Нови подходи за подобряване на предсказуемото изпитване за безопасността на човека

31_chemicals.141184451Нови подходи за подобряване на предсказуемотоизпитване за безопасността на човека

PHC-33-2015

 

Общ бюджет€88,000,000
Краен срок:   24-02-2015 17:00:00 (Брюкселско време)

 

Специфично предизвикателство:Сегашните подходи за оценка на безопасността на химичните вещества при хората са скъпи и отнемат доста време и могат да бъдат с ограничено значение като индикатор за нежелани реакции. Необходими са по-добри подходи, за подобряване ефективността на предсказуемите токсикологичнитестове, за да се преодолеят основните области на загриженост за здравето на хората и за да отговарят на нормативните изисквания (например законодателство на ЕС относно REACH, козметика, биоциди). Тестването за безопасност е от световно значение и следователно международното сътрудничество може да бъде важен елемент в посрещането на предизвикателствата.

 

Обхват: Предложенията следва да се възползват от напредъка във всички съответни области на науката,да разбират сложните биологични пътища от токсикологично значение и да идентифицират ранните маркери за предсказване на токсикологични ефекти при хората с целразвиване и утвърждаване на рутинни, неживотински подходи за тестване на токсичността на химически вещества(с изключение на радио-химикали). Изследването може да включва разработването на методики запотвърждаващо изследване на механистични хипотези за подобряване разбирането на механизмите за токсичност.

 

Предложенията следва да включват, наред с другото, научните общности, малките и средни предприятия, регулаторни агенции и такива на промишлеността, както е уместно. Предложенията трябва да демонстрират ефективни механизми за координацията на дейности и обмен на информация, както и следва да включват график за доставка на методи за изпитване.

 

В съответствие със стратегията на ЕС за международно сътрудничество [1] в научните изследвания и иновациите, сътрудничеството с подобни инициативи в САЩ и на други места се насърчава и ще бъде от голяма полза от гледна точка на науката и икономиката.

Предложенията могат да обмислят включването на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) като добавена стойност, за да се осигури ефективно взаимодействие между изследователските дейности и регулаторни аспекти и / или да се преведат научните постижения в утвърдени методи и стратегии, годни зацелите на регулирането. В това отношение, СИЦ ще си сътрудничи с всяко успешнопредложение.

 

Кандидатите се насърчават да търсят по време на експлоатационния период на проекта допълнителна подкрепа от различни сектори, с цел да се улеснятпостъпателните аспекти.

 

Комисията счита, че предложенията, които искат финансиране от ЕС от диапазона на10до 30 милиона Евро биха позволили това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва възможността за представяне и подбор на проекти, които изискват друга сума.

 

Очакван ефект:

По-ефективно, по-бързо, по-евтино токсикологично изпитване за по-добропредсказване на риска за човешкото здраве и да отговоря на регулаторните нужди.

Подобрено токсикологично знание за насърчаване на “дедукция” между химични вещества за използване в различни научни и регулаторни сектори.

Търговска експлоатация на развитите токсикологични методи за изпитване и подходите за оценка, продуктите и услугите.

Развитието на международното сътрудничество в областта на прогностичната токсикология и човешкото изпитване за безопасност.

Намалено използване на лабораторни животни в изпитването за безопасност.