Нови промени в данъчното законодателство, обнародвани в бр. 92 на ДВ от 17.11.2017 г.

Промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

С цел да се намали административната тежест на бизнеса са направени промени в чл. 87,

ал. 11 от ДОПК,според която лицата ще бъдат освободени да представят пред компетентните

органи удостоверение за липса или наличие на задължения, издадени от НАП, Агенция „Митници“

и общините в изпълнение на задължения предвидени в други нормативни актове.

Тези удостоверения ще се предоставят по служебен път.

Друга съществена промяна в ДОПК е промяната на разпоредбата на чл. 77, ал. 1, според която

отпада задължението на ЕТ преди заличаване от Търговския регистър да уведомява НАП.

Има направени промени, с  които се прецизират и отстраняват неточности в ДОПК.

 

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и в Закона за счетоводството

 (ЗСч)

 • С новите промени в чл. 94, ал. 4 от ЗКПОзадължените лица, които през данъчния период
 • не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, няма да имат задължение
 • за подаване на годишна данъчна декларация. Тази промяна е свързана с изменението
 • в чл. 38, ал. 9 на Закона за счетоводството, според която предприятия, които не са осъществявали
 • дейност през отчетния период, нямат задължение за публикуване на годишен финансов отчет.
 • Те са длъжни да уведомят писмено за това обстоятелство с подаване на декларация в
 • Търговския регистър до 31 март на следващата годинаДекларацията ще бъде публикувана
 • без такси по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на
 • юридическите лица с нестопанска цел.

 

ВАЖНО!! Тази промяна се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността

за 2017 г. (§ 27 от ПЗР на ЗКПО)

 

                Промени в Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

 • Много важен и интересен нов момент от промените в ЗДДС е правото на задълженото лице да
 • заяви пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване и първоначална регистрация и
 • доброволна регистрацията по смисъла на ЗДДС. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.
 • С обнародваните в бр. 92 на ДВ промени в ЗДДС отпада изискването за изготвяне на
 • регистрационен опис на наличните активи. Правото на приспадане на данъчен кредит за
 • наличните активи и получените услуги към датата на регистрация по ЗДДС следва да се упражни
 • съгласно реда, предвиден в ЗДДС. В  28от ПЗР на ЗДДС е посочено, че регистрационен опис
 • почл. 74, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 6 и по чл. 76, ал. 2, т. 4 от ЗДДС не се подава, когато не е подаден до
 • влизането в сила на този закони срокът за подаването му изтича след тази дата.

 

                      Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

 • Обнародвани са промени в чл. 60, ал. 6,която е променена, като се дава право при периодичния
 • технически преглед на превозното средство, заплащането на данъка да се удостоверява чрез достъп
 • до автоматизирани системи за обмен на информация. (промяна в чл. 60, ал. 6 в сила от 01.01.2018 г).
 • Новата разпоредба на чл. 115, ал. 2 от ЗМДТ, предвижда, че за целите на комплексното административно
 • обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК не се заплаща такса.
 • (в сила от 01.01.2018 г.)
 • Последната информация от вчерашното заседание 22.11.2017г. в НС е, че прага за кешови
 • разплащания се запазва на 10 000 лева, а не както МФ искаше да стане 5000 лева. Това отхвърляне
 • е вече за трети път и да се надяваме, че МФ ще се откаже от това си намерение.

 

За останалите промени по отношение на промените на другите данъчни закони, включени в

ДР на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС все още няма нищо публикувано за да се види

какво е прието и какво е отхвърлено.