ОБК и Висше училище по агробизнес и регионално развитие (ВУАРР)

Уважаеми колеги,

Съгласно информация от документа МОИТЕ ПРЕДИМСТВА да бъда член на „Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове” (ОБК),  членовете на ОБК и техните семейства имат право да ползват 20% намаление от семестриалните такси във Висше училище по агробизнес и регионално развитие (ВУАРР) в гр. Пловдив, с филиали в почти цялата страна.

Във връзка с това Ви информираме за възможности за ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 • Електронни и дистанционни форми на обучение
 • Обучение на работното място
 • Индивидуални и групови обучения през цялата година

КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони)

Краткосрочни курсове – 30 часа

 • Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Агроекология
 • Пчеларство
 • Биологично пчеларство
 • Биологично земеделие

Дългосрочни курсове – 150

 • Зеленчукопроизводство
 • Овощарство
 • Лозарство
 • Билкарство
 • Биологично земеделие
 • Животновъдство
 • Пчеларство
 • Биологично пчеларство

 

КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

30 часа

По програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните

Управление на безопасността на храните

30 часа

Съгласно изискванията на чл.23, ал.3 от Закон за храните

Обучения и специализации по заявка на бизнес и други организации

Специални отстъпки за групови обучения

Обучение на работното място

Сертификационни програми

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съгласно изискванията на Наредба №12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

16, 32 или 48 часа (съответно 1, 2 и 3 кредита)

 1. Интерактивни методи в преподаването на икономически дисциплини в училище
 2. Компютърни симулации в преподаването
 3. Превенция срещу агресията в училище
 4. Преподаването на теория на пазарната икономика в средните училища по икономика
 5. Биологично земеделие
 6. Съвременни методи за оценяване на придобитите знания, умения и компетентности от учениците
 7. Подготовка и управление на проекти
 8. Умения за учене през целия живот и управление на кариерата
 9. Предприемачество и предприемаческо поведение
 10. Обучение по въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ
 11. Мултимедийни и хипермедийни технологии
 12. Здравни политики и превенция срещу дрогата

 

Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“

Съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ в сила от учебната 2017/2018 година за лица със завършено висше образование в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика

Продължителност на обучението: 3 семестъра

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия: 723030

Специалности:

7230301 Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ – II степен на професионална квалификация

7230302 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения – III степен на професионална квалификация

7230303 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ – IV степен на професионална квалификация

 

Къде има представителства на ВУАРР:

Пловдив, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Силистра

 

Всеки, който проявява интерес към тези възможности, може да се свърже с ОБК за повече информация.