ОБК, като част от ESBA, се присъединява към Бизнес Коалицията за Трансатлантическо Партньорство за Търговия и Инвестиции

37_Final Common Declaration on TTIP 16.12.14 - Business     organizationsОбща декларация на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции – кръгла маса по въпросите на бизнеса

16 декември 2014 г. – ЕИСК

Съвместно ЕС и САЩ съставляват почти половината от световния БВП, една трета от световните търговски потоци с обмен на стоки и услуги на стойност над 700 милиарда евро годишно – почти 2 милиарда евро на ден. С развитието на това партньорство, безпрецедентно по своя обхват и амбиции, ще се открият значителни възможности за устойчив икономически растеж, създаване на работни места, иновации и развитие на международна и устойчива конкурентоспособност.

Силно вярваме, че ТПТИ ще предложи чудесни възможности за развитието на търговията и инвестициите не на последно място тъй като цели да създаде идеални условия за тях между Европа и САЩ. Успехът ТПТИ ще бъде значително постижение в осигуряването на растеж и работни места и ще увеличи доверието на инвеститорите. Предвид общото бавно възстановяване след финансовата и икономическата кризи през 2008 г., едно балансирано и амбициозно споразумение ще подсили европейската икономика и ускори завръщането й към растеж и усилено създаване на работни места.

ТПТИ има значителни предимства в регулаторната сфера. Промяната на посоката към по-голямо регулаторно сътрудничество между ЕС и САЩ, в съчетние със силната ангажираност от двете страни ТПТИ да се грижи за избягването на дублиране при поддържане на високи стандарти, ще има ключово значение за постигането на тези цели.

Другите значителни потенциални спестявания и предимства на ТПТИ са свързани с премахването на ненужнитепрегради, които пречат на търговията и инвестициите в стоки и услуги. Това трябва да се прави по взаимно изгоден начин. Реципрочността в достъпа до пазара е изключително важна, включително по отношение на обществените поръчки. И двете страни също така следва да подхождат амбициозно в стремежа си даелиминират митата, осигурявайки максимално начално натоварване и сравнително кратки периоди на изтегляне. По отношение на селското стопанство споразумението трябва да се стреми да елиминира митата или да ги изтегли възможно най-далеч.

МСП, специализираните компании и начинаещите бизнеси са ключови двигатели на растежа, създаването на работни места и иновациите. Съответно силно препоръчваме ТПТИ да представлява ориентир за търговско споразумение, подкрепящо МСП, разработвайки правила, отговарящи на техните нужди, както и включвайки значима глава за МСП, подкрепяща търговията. Така двете страни следва да установят механизъм, който улеснява участието на МСП в трансатлантическата търговия и осигурява залагането на правилните инструменти, които да помогнат на МСП да се справят с бариерите за достъп до пазари, дължащи се на техния размер.

Повишените трансатлантически инвестиции ще представляват значителен стимул за растеж. Следователно вярваме, че международно споразумение като ТПТИ следва да създаде правилните условия за привличане на високо ниво на бъдещи инвестиции на трансатлантическия пазар. Това включва предоставянето на лесен достъп и недискриминиращо отношение за инвеститорите от двете страни и подобряване на текущата рамка за защита на инвестициите, включително разрешаването на спорове между инвеститорите и държавата (ISDS), като се направи по-достъпно за МСП, и постигането на правилен баланс между правата на инвеститорите, правата на държавите и местните власти за регулиране в интерес на обществото.

Включването на глава за конкретни енергийни разпоредби в ТПТИ, засягащи всички съществуващи мерки, които ограничават или поставят условия за износа на енергия, е от ключово значение. В текущия геополитически контекст ТПТИ е правилната рамка за установяване на дълготрайно партньорство между ЕС и САЩ в тази област.

 

За осигуряване на широката обществена подкрепа на това споразумение, от най-голямо значение оставатпрозрачността и редовните консултации със заинтересованите страни от обществеността и Комитета.