Общо събрание на ОБК

П О К А Н А

за свикване на Редовно Общо събрание на

“Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес -Обединени Бизнес Клубове”, на основание на протокол на Управителния съвет от 08/02/2018г.

Управителният съвет на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”,  рег. по ф.д. № 69/2013г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 176474087, със седалище гр. София, район „Триадица“, ул. “Лавале“ 19, ет.3  на  основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, свиква Редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28/03/2018г. от 18,00 часа на адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 1, Тържествена зала,  при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклад за дейността на УС за 2017 година; Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.;
  1. Приемане на доклад за дейността на сдружението през 2017 г.;
  2. Приемане на годишния финансовия отчет за дейността на сдружението през 2017 г.
  3. Приемане на проекто-бюджет на сдружението за 2018 г.
  4. Освобождаване от длъжност и избор на нов състав на УС; Избор на Председател на УС на сдружението.
  5. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението;
  6. Приемане на изменения и допълнения на Устава;
  7. Разни.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮНЛЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно от обявения час, а именно от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Веселин Халачев,

Председател на УС на СПМСБ-ОБК