ОС на ОБК 2019

П О К А Н А

за свикване на Редовно Общо събрание на

“Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес -Обединени Бизнес Клубове”, на основание на протокол на Управителния съвет

Управителният съвет на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”,  вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 176474087, със седалище гр. София, район „Триадица“, ул. “Лавале“ 19, ет.3  на  основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, свиква Редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30/07/2019г. от 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. Цар Асен 6,  при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Сдружението през 2018г., приемане на доклада и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението за 2018г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018г.
  4. Обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2019г.
  5. Промени в състава на УС. Освобождаване и приемане на членове на УС.

6.Приемане на промени в Устава.

7.Промяна на адреса на регистрация на сдружението.

  1. Разни.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮНЛЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно от обявения час, а именно от 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.