ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ 2018-2020

Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми, управлявани както на национално ниво, така и директно от Брюксел.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.euв раздел ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ, да се обадите на тел. 0894 377977, или да пишете на e-mail: eufunds@ubclubs.eu

Съществуват и още много други отворени или предстоящи за отваряне процедури, които ще бъдат публикувани допълнително. При Ваше желание, бихме могли да Ви ги изпращаме на посочен от Вас електронен адрес.

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ХОРИЗОНТ 2020 Инструмент, посветен на МСП 2018-2020 Фаза 1

Краен срок: 08 Февруари 2018; 03 Май 2018; 05 Септември  2018; 07 Ноември 2018;
13 Февруари 2019; 07 Май 2019; 05 Септември 2019; 06 Ноември 2019; 12 Февруари 2020; 06Mай 2020; 02 Септември 2020; 04 Ноември 2020;

Размер на гранта : 50 000 евро.

Инструмент, посветен на МСП 2018-2020 Фаза 2

Краен срок: 10 Януари 2018; 14 Март 2018; 23 Mай 2018; 10 Октомври 2018; 09 Януари 2019; 03 Април 2019; 05 Юни 2019; 09 Октомври 2019; 08 Януари 2020; 18 Maрт 2020; 19 Mай 2020; 07 Октомври 2020;

Размер на гранта : 500 хил. – 2,5 млн. евро на проект.

Интензитет на гранта : 70%.

Инструментът за МСП се състои от три различни Фази, включително и тренинг и обучение на бенефициентите.  Фаза 1 се основава на предпроектното проучване на проектната идея. Целта е да се определи дали предложената инвестиция за иновации е приложима в технологично, практическо и икономическо отношение. Във Фаза 2 се подкрепят научноизследователски и развойни дейности, демонстрации, репликации на пазара, които да доведат до пускането на новия продукт или услуга на пазара. Фаза 3 е насочена за комерсиализиране на идеята и представянето и на целевия пазар.

 

ХОРИЗОНТ 2020  FTI FAST TRACK TO INNOVATION

FTI e мярка на прогрма Хоризонт 2020, насърчаваща близки до пазара иновационни дейности и е отворена за всички видове участници. FTI има за цел да намали времето от идеята до пазара и да увеличи участието в Хоризонт 2020 на индустрията, МСП и кандидатстващите за пръв път от индустриалните среди.

Краен срок : 21 февруари 2018; 31 май 2018; 23 октомври 2018;

Бюджет : 3 000 000 евро;

Бенефиценти : Консорциуми, съставени от три до пет предприятия, учредени в най-малко три страни, членки на ЕС.  В случай на трима участника, двама от тях следва да са индустриалци, в случай на петима участника, следва трима от тях да са индустриалци.

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Срок за подаване: 13 февруари 2018

Дейности за финансиране :

  • Оптимизиране на различните компоненти на системи за отопление и охлаждане от възобновяеми източници; …..

 

СИСТЕМИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕГРИРАНИ НА СТРОИТЕЛНО НИВО.

Срокове за подаване : 31 януари 2018; 23 август 2018;

Дейности за финансиране : Проектите следва да представят  комбинация от различни технологии за възобновяема енергия, която да покрие възможно най-голям дял от нуждите от електроенергия, отопление и охлаждане на многофамилни жилищни,  търговски,  обществени или промишлени сгради…..

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Срокове за подаване : 31 януари 2018; 23 август 2018;

Дейности за финансиране в областта на:

Променлив вятър; Наземни вятърни инсталации; Океан;  Геотермална енергия;
Хидроенергия; Биоенергия.

 

ДЕМОНСТРИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ, КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ.

Срок за подаване : 13 февруари 2018.

Водни вятърни инсталации; Дълбочинна геотермална енергия; CSP.

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИОГОРИВА ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ.

Срок за подаване : 13 февруари 2018;

Цел:Съвременните технологии за биогориво и възобновяеми горива все още не са конкурентоспособни в сравнение с технологиите на алтернативите на изкопаемите горива…

 

Програма “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

Програмата подкрепя проекти в областта на културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството.

Покана „Подкрепа за разпространение на филми от други държави”

Сроковете за подаване на заявления: 05.12.2017 г. и 14.06.2018 г.

 

Покана „Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание – единични проекти”

Сроковете за подаване на заявления: 23.11.2017 г. и 19.04.2018г.

 

Покана „Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество през 2018 г.”

Сроковете за подаване на заявления: 18.1.2018 г.

 

Покана „Подкрепа за филмови фестивали”

Сроковете за подаване на заявления: 23.11.2017 г. и 26.04.2018 г.

 

ПРИОРИТЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИ и НПО

 

Програма „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“.

„Побратимяване на градове“. 

Размер на гранта :  до 25 000 евро на проект.

Интензитет на гранта : 100%.

„Мрежа от градове“.

Размер на гранта :  до 150 000 евро на проект.

Интензитет на гранта : 100%.

 

Програма  „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“  с общ бюджет 39 727 652 евро. Програмата функционира чрез две приоритетни оси: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.

Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” с общ бюджет 426 309 618 евро. Програмата ще работи по четири теми – всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна ефективност“.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

МЯРКА 4.2 – „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Очакван срок за прием на проекти : декември 2017.

Размер на гранта : Максимален размер на допустими разходи за един кандидат:

за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  1 500 000 евро.

за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

Интензитет на гранта: Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи.

 

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Очакван срок за прием на проекти : април 2018 г. 

Бюджет: 200 000 евро

Интензитет на гранта : 50%.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите – 600 000 евро.

 

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯОчакван срок за прием : декември 2017 г.

Интензитет и размер на помощта :

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

 

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Очакван срок за прием : декември 2017 г.

Интензитет и размер на помощта: 

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА.

Очакван срок за прием : декември 2017 г.

Интензитет и размер на помощта :

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

 

СПОРТ

СПОРТ 2018 – Eвропейски спортни събития с нестопанска цел, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта през 2018г.

Краен срок : 05 април 2018

Размер на гранта: 500 000 евро на проект.

Интензитет на гранта: 80%.

 

СПОРТ 2018 – Eвропейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта през 2018 г.

Размер на гранта: 300 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

СПОРТ 2018 – Малки партньорства за сътрудничество

Краен срок : 05 април 2018

Размер на гранта: 60 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

СПОРТ 2018Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, ИЗВЪН Европейската седмица на спорта през 2018г.

Краен срок : 05 април 2018

Размер на гранта: 400 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

СПОРТ 2018Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта през 2018г.

Размер на гранта: 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

CM-672 Създаване на група от експерти, които да бъдат потенциални членове на експертната група за действие на Съюза „Европейска столица на културата“ – 2014

Краен срок: 30 декември 2020

Общ бюджет:

Интензитет на гранта:

Настоящата покана има за цел създаването на обединение от потенциални „европейски експерти“ за панела „Европейска столица на културата“, който трябва да се създаде възможно най-рано в периода на втората половина на 2014 година.

Цели на панела:

– Да се направи оценка на получените предложения от градовете, борещи се за титлата „Европейска столица на културата“

– Да се изготви списък за предварителен подбор на градовете

– За да се излъчи по един град за титлата в контекста на всяко състезание

– За да се следи подготовката на избраните градове до уречената година

Състав на панела:

– Десет експерти, назначени от институции и органи на Съюза

– Двама експерти, назначени от държавата-членка за своите собствени състезания в съответствие със техните процедури и след консултации с Комисията

Експертите трябва:

– Да са граждани на Европейския съюз

– Има професионален опит

* Най-малко осем години професионален опит и познания в областта на културата

* Или най-малко осем години професионален опит и познания в културното развитие на градовете

* Или най-малко пет години професионален опит и познания в организирането на европейска столица на културата / международно културно събитие от подобен обхват и мащаб, независимо от културната сфера

– Да бъдат в състояние да посветят достатъчен брой работни дни на година за панела

– Да могат да работят на английски език

– Работят самостоятелно, в лично качество, а не от името на всяка организация

Задължения:

– Фаза на предварителен подбор: подготвителна работа, среща за предварителна селекция, докладване

– Етап на подбор: подготвителна работа, среща за предварителен подбор, репортажи, посещения на място

– Фаза Мониторинг: подготвителна работа, среща за предварителен подбор, докладване, посещения на място

Области на действие: Заетостта, Култура – Медия, Информация, Услуги

Допустими кандидати: (описани са по-горе)

Допустими региони: ЕС, страните-кандидатки, Балканите

 

 

 

ОБК 2018 ©
Всички права запазени
Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.