ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ 2018-2020

Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми, управлявани както на национално ниво, така и директно от Брюксел.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.euв раздел ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ, да се обадите на тел. 0894 377977, или да пишете на e-mail: eufunds@ubclubs.eu

Съществуват и още много други отворени или предстоящи за отваряне процедури, които ще бъдат публикувани допълнително. При Ваше желание, бихме могли да Ви ги изпращаме на посочен от Вас електронен адрес.

Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия

На 17-ти декември 2018 год., броени дни преди коледните празници, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ –

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Допустимите кандидати :

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са микро, малки и средни предприятия;

3) Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Интензитет на помощта:

1. При избран режим регионална помощ

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %
2. При избран режим режим de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 100 000,00лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 500 000лв. за микро предприятия, 750 000лв. за малки предприятия и 1 000 000лв. за средни предприятия.

Допустима дейност:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи(ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.30ч на 31.05.2019г.

За повече информация можете да се свържете с отдел „Европейски фондове“ към ОБК: 0894377977, office.ubclubs@gmail.com

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ХОРИЗОНТ 2020 Инструмент, посветен на МСП 2018-2020 Фаза 1

Краен срок: 08 Февруари 2018; 03 Май 2018; 05 Септември  2018; 07 Ноември 2018;
13 Февруари 2019; 07 Май 2019; 05 Септември 2019; 06 Ноември 2019; 12 Февруари 2020; 06Mай 2020; 02 Септември 2020; 04 Ноември 2020;

Размер на гранта : 50 000 евро.

Инструмент, посветен на МСП 2018-2020 Фаза 2

Краен срок: 10 Януари 2018; 14 Март 2018; 23 Mай 2018; 10 Октомври 2018; 09 Януари 2019; 03 Април 2019; 05 Юни 2019; 09 Октомври 2019; 08 Януари 2020; 18 Maрт 2020; 19 Mай 2020; 07 Октомври 2020;

Размер на гранта : 500 хил. – 2,5 млн. евро на проект.

Интензитет на гранта : 70%.

Инструментът за МСП се състои от три различни Фази, включително и тренинг и обучение на бенефициентите.  Фаза 1 се основава на предпроектното проучване на проектната идея. Целта е да се определи дали предложената инвестиция за иновации е приложима в технологично, практическо и икономическо отношение. Във Фаза 2 се подкрепят научноизследователски и развойни дейности, демонстрации, репликации на пазара, които да доведат до пускането на новия продукт или услуга на пазара. Фаза 3 е насочена за комерсиализиране на идеята и представянето и на целевия пазар.

 

ХОРИЗОНТ 2020  FTI FAST TRACK TO INNOVATION

FTI e мярка на прогрма Хоризонт 2020, насърчаваща близки до пазара иновационни дейности и е отворена за всички видове участници. FTI има за цел да намали времето от идеята до пазара и да увеличи участието в Хоризонт 2020 на индустрията, МСП и кандидатстващите за пръв път от индустриалните среди.

Краен срок : 21 февруари 2018; 31 май 2018; 23 октомври 2018;

Бюджет : 3 000 000 евро;

Бенефиценти : Консорциуми, съставени от три до пет предприятия, учредени в най-малко три страни, членки на ЕС.  В случай на трима участника, двама от тях следва да са индустриалци, в случай на петима участника, следва трима от тях да са индустриалци.

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
Срок за подаване: 13 февруари 2018

Дейности за финансиране :

  • Оптимизиране на различните компоненти на системи за отопление и охлаждане от възобновяеми източници; …..

 

СИСТЕМИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕГРИРАНИ НА СТРОИТЕЛНО НИВО.

Срокове за подаване : 31 януари 2018; 23 август 2018;

Дейности за финансиране : Проектите следва да представят  комбинация от различни технологии за възобновяема енергия, която да покрие възможно най-голям дял от нуждите от електроенергия, отопление и охлаждане на многофамилни жилищни,  търговски,  обществени или промишлени сгради…..

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Срокове за подаване : 31 януари 2018; 23 август 2018;

Дейности за финансиране в областта на:

Променлив вятър; Наземни вятърни инсталации; Океан;  Геотермална енергия;
Хидроенергия; Биоенергия.

 

ДЕМОНСТРИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ, КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ.

Срок за подаване : 13 февруари 2018.

Водни вятърни инсталации; Дълбочинна геотермална енергия; CSP.

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИОГОРИВА ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ГОРИВА ЗА АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ.

Срок за подаване : 13 февруари 2018;

Цел:Съвременните технологии за биогориво и възобновяеми горива все още не са конкурентоспособни в сравнение с технологиите на алтернативите на изкопаемите горива…

 

Програма “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

Програмата подкрепя проекти в областта на културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството.

Покана „Подкрепа за разпространение на филми от други държави”

Сроковете за подаване на заявления: 05.12.2017 г. и 14.06.2018 г.

 

Покана „Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание – единични проекти”

Сроковете за подаване на заявления: 23.11.2017 г. и 19.04.2018г.

 

Покана „Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество през 2018 г.”

Сроковете за подаване на заявления: 18.1.2018 г.

 

Покана „Подкрепа за филмови фестивали”

Сроковете за подаване на заявления: 23.11.2017 г. и 26.04.2018 г.

 

ПРИОРИТЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИ и НПО

 

Програма „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“.

„Побратимяване на градове“. 

Размер на гранта :  до 25 000 евро на проект.

Интензитет на гранта : 100%.

„Мрежа от градове“.

Размер на гранта :  до 150 000 евро на проект.

Интензитет на гранта : 100%.

 

Програма  „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“  с общ бюджет 39 727 652 евро. Програмата функционира чрез две приоритетни оси: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.

Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” с общ бюджет 426 309 618 евро. Програмата ще работи по четири теми – всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна ефективност“.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

МЯРКА 4.2 – „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Очакван срок за прием на проекти : декември 2017.

Размер на гранта : Максимален размер на допустими разходи за един кандидат:

за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  1 500 000 евро.

за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

Интензитет на гранта: Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи.

 

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Очакван срок за прием на проекти : април 2018 г. 

Бюджет: 200 000 евро

Интензитет на гранта : 50%.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите – 600 000 евро.

 

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯОчакван срок за прием : декември 2017 г.

Интензитет и размер на помощта :

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

 

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Очакван срок за прием : декември 2017 г.

Интензитет и размер на помощта: 

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА.

Очакван срок за прием : декември 2017 г.

Интензитет и размер на помощта :

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

 

СПОРТ

СПОРТ 2018 – Eвропейски спортни събития с нестопанска цел, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта през 2018г.

Краен срок : 05 април 2018

Размер на гранта: 500 000 евро на проект.

Интензитет на гранта: 80%.

 

СПОРТ 2018 – Eвропейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта през 2018 г.

Размер на гранта: 300 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

СПОРТ 2018 – Малки партньорства за сътрудничество

Краен срок : 05 април 2018

Размер на гранта: 60 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

СПОРТ 2018Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, ИЗВЪН Европейската седмица на спорта през 2018г.

Краен срок : 05 април 2018

Размер на гранта: 400 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

СПОРТ 2018Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта през 2018г.

Размер на гранта: 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

 

CM-672 Създаване на група от експерти, които да бъдат потенциални членове на експертната група за действие на Съюза „Европейска столица на културата“ – 2014

Краен срок: 30 декември 2020

Общ бюджет:

Интензитет на гранта:

Настоящата покана има за цел създаването на обединение от потенциални „европейски експерти“ за панела „Европейска столица на културата“, който трябва да се създаде възможно най-рано в периода на втората половина на 2014 година.

Цели на панела:

– Да се направи оценка на получените предложения от градовете, борещи се за титлата „Европейска столица на културата“

– Да се изготви списък за предварителен подбор на градовете

– За да се излъчи по един град за титлата в контекста на всяко състезание

– За да се следи подготовката на избраните градове до уречената година

Състав на панела:

– Десет експерти, назначени от институции и органи на Съюза

– Двама експерти, назначени от държавата-членка за своите собствени състезания в съответствие със техните процедури и след консултации с Комисията

Експертите трябва:

– Да са граждани на Европейския съюз

– Има професионален опит

* Най-малко осем години професионален опит и познания в областта на културата

* Или най-малко осем години професионален опит и познания в културното развитие на градовете

* Или най-малко пет години професионален опит и познания в организирането на европейска столица на културата / международно културно събитие от подобен обхват и мащаб, независимо от културната сфера

– Да бъдат в състояние да посветят достатъчен брой работни дни на година за панела

– Да могат да работят на английски език

– Работят самостоятелно, в лично качество, а не от името на всяка организация

Задължения:

– Фаза на предварителен подбор: подготвителна работа, среща за предварителна селекция, докладване

– Етап на подбор: подготвителна работа, среща за предварителен подбор, репортажи, посещения на място

– Фаза Мониторинг: подготвителна работа, среща за предварителен подбор, докладване, посещения на място

Области на действие: Заетостта, Култура – Медия, Информация, Услуги

Допустими кандидати: (описани са по-горе)

Допустими региони: ЕС, страните-кандидатки, Балканите

 

 

 

ОБК 2018 ©
Всички права запазени
Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.