О Б Я В А З А К О Н К У Р С

 

Във връзка с изпълнение на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”(2017-2020) на „Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове”, на основание Решение № 1 по протокол № MY10 от 22.11.2017 г. и Заповед № 01 от 27.11.2017 г. на Председателя на УС за наемане на външни експерт-оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения,

„Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”

обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители.

 

 1. Изисквания към кандидатите:
  • Да са физически лица;
  • Да не са членове на колективния управителен орган на СПМСБ-ОБК и да не са свързани лица с член на колективния управителен орган на СПМСБ-ОБК по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
  • Образование – висше (минимум бакалавърска степен), специалност в сферата на Икономиката, Софтуерните науки;
  • Професионален опит по съответната специалност – най-малко 3 години;
  • Специфични изисквания:
   • Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство приложимо по европейските и национални ОП;
   • Добро познаване на нормативната уредба по отношение на МСП и дейността на НПО сектора;
   • Добро познаване на цикъла на упавление, оценяване и финансиране на проекти по ОП.
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
  • Автобиография;
  • Копие от документ за завършено висше образование;
  • Копие от документ удостоверяващ професионален опит;
 2. Начин на подаване на документите.

Документите следва да бъдат изпратени на ел. поща на Сдружението grants@ubclubs.eu в срок до 08.12.2017 г. до 17.00 часа.