ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ 

ПРЕДСТОИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Безвъзмездно финансиране

  • 100% от допустимите разходи по проекта
    • минимален размер на БФП – няма
    • максимален размер на БФП – 391 166 лева
    • сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими разходи

Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Допустими кандидати

  юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон с Kод на икономическа дейност 79.11 и 79.12

  да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

  да имат валидна застраховка “Отговорност на туроператора”, ако кандидат е туропертор

  да са регистрирани съгласно Закона за туризма

  да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.