Подобряване на производствения капацитет

Подобряване на производствения капацитет

В средата на месец декември 2018 год., броени дни преди коледните празници, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, спази своята индикативна програма за 2018-та година и обяви процедура за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ – BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Определените допустими кандидати е необходимо да отговарят на следните условия :

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да са микро, малки и средни предприятия;

3) Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Според част от заложените критерии за оценка предимство ще се дава на проекти на предприятия, които НЕ са участвали в подобна процедура досега. Това е добър подход на управляващия орган да не се финансират едни и същи участници. Съществен критерий е и изискването кандидатът да е реализирал износ на продукцията си през финансовите години, обект на оценка – 2015:2017.

Интензитет на помощта:

  1. При избран режим регионална помощ
Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия70 %45 %
Средни предприятия60 %                      35 %
  1. При избран режим режим de minimis“
 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия70 %

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 100 000,00лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ: 500 000лв. за микро предприятия, 750 000лв. за малки предприятия и 1 000 000лв. за средни предприятия.

Допустима дейност:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи(ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

 

  1. Допустими проекти:

За да са допустими проектите по настоящата процедура следва да водят до постигане целта на процедурата и, в случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции  в материални и нематериални активи:

  • създаване на нов стопански обект;

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

  • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

За разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект ще се приема, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

или

  • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Ако модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

За недопустими ще се считат дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

  1. Допустими дейности:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Придобитите инвестиции  в рамките на тази дейност може да са насочени към:

– подобряване на производствените процеси;

– намаляване на производствените разходи;

– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.30ч на 31.05.2019г.

За повече информация можете да се свържете с отдел „Европейски фондове“ към ОБК.