ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

default_2Ние, група предприемчиви българи, управляващи широк спектър от дейности в обществено-икономическия живот на България сме обединени от идеята да свържем разнородни професионални и бизнес сфери и по този начин да си помагаме взаимно, да намерим нови партньори и да получим достъп до нови пазари с естествената цел – да работим и печелим. Единствено реалният опит, съвместната работа и активното общуване са инструментите чрез които да се развиваме и направим така, че малкия бизнес наистина да бъде „гръбнак” на българската икономика, създавайки заетост и доходи. С малък бизнес спестяванията на хората влизат в по-смислена употреба от трупане на лихви в банките. Малкият бизнес кара хората да се движат и създават, да са предприемчиви, но най-важното – той ги прави независими. Българската икономика днес е безгръбначна, такова е и обществото ни, а това е много удобно на всяка власт с неподходящи приоритети.
Ние вярваме, че условията за живот в България ще се подобрят и ще се създаде повече пространство за находчивия и предприемчивия човек. Икономическо развитие, основано единствено на едри предприятия, е по-лесно за всяка власт, но прави икономиката много уязвима за циклите на конюнктурата. Ако държавата продължи да толерира чуждестранните монополисти, малкият бизнес няма да има сили да съществува и ще загубим усета за родното, ще позволим да умре българското!

НАШАТА ПОЗИЦИЯ
1. В контекста на икономическата криза темата БИЗНЕС е естественият фокус на усилията ни, с визия за бъдещето и с цел решаването на проблемите, възпрепятстващи възходящото му развитие;
2. На фона на политическите събития и започващата предизборна кампания, дейността на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ се отличава със своята деловитост, конкретика и прагматичност;
3. Всички политически партии се обръщат с послания към бизнеса по време на управление и в моменти на криза, но винаги много активно в предизборния период. Ние, от СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ ще обърнем посоката на тази комуникация – ще насочим посланията ОТ БИЗНЕСА КЪМ ПАРТИИТЕ с ясен приоритет – намиране на ясни и бързи решения за възстановяване на здравословната бизнес среда и и излизане от създалият се крах на идеи и действия.

 

ДЕЙНОСТ

Създадохме СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ като неправителствена организация, която да съдейства на бизнеса при взимането на правилни мениджърски решения, чрез които да се създаде благоприятния климат за генериране на предложения, обсъждането им и вземането на решения чрез организиране на  еднодневни бизнес форуми – конференции, кръгли маса, обсъждания, дискусии и др., в различни населени места.

Искаме да направим работата на всеки един наш член в обществено достояние и да се вслушаме във всяко адекватно мнение. Проблематиката е изцяло с местно значение и съдържание.

Във  форумите ни  ще участват членове на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, както и други заинтересовани бизнесмени от съответното населено място, като  сме открити за участие на всички желаещи.  Ще  каним икономически експерти, ще изслушваме и коментираме  икономическите платформи на различни партии, ще формираме наши цели на база синтезираната проблематика и натрупаният опит на всички вас, предприемачи и граждани.

Нямаме политически амбиции, а  по законов път  ще представяме нерешените проблеми на бизнеса и алтернативи за тяхното разрешаване. Наша цел е да работим като партньор  на местната власт и  да поддържаме необходимия конструктивен диалог с всички управляващи, намирайки бързи и точни решения във всяка икономическа сфера.  Стремим се и работим за разкриването на нови работни места, внедряването на нови технологии, развиването на нови и иновативни дейности, което ще доведе до повишаване на доходите ни и до по-добър и спокоен живот.

 

В ПОЛЗА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС:

–         Фокусираме се върху проблемите на конкретния бизнес в съответното населено място: състояние, проблеми, алтернативи чрез публични обсъждания на обществено-значими проблеми, за да бъдат взети оптималните решения;

–         Осигуряваме и структурираме широка база данни за регионалните потребности и  проблеми на нашия сайт:  www.ubc.com;

–         Използваме само езикът на икономическото говорене, което  улеснява пряката комуникация и преодолява различията, особено на фона на  политическото говорене;

–         Местните структури на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ оказват методическа и консултантска помощ на своите членове и на всички заинтересовени в тяхната дейност, отнасяща се до стратегията на Сдружението за взаимно подпомагане;

–         Подпомагаме развитието на местните инициативи и дейности на малки и средни предприятия, неформални местни общности, младежки групи и сдружения с нестопанска цел в областта на обществено-икономическия живот, публично-частното партньорство, културата и екологията в региона;

–         Създаваме позитивна нагласа към СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ с желанието ни да бъдем близо до реалните проблеми на хората, с деловитостта на обсъжданите конкретни проблеми;

–         Съвместно участваме по проекти и програми в национален и международен мащаб.