ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ “ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ” – ХАРТА ЗА УСТОЙЧИВИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ

default_2ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ “ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ” ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ХАРТА ЗА УСТОЙЧИВИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ, ПРЕДСТАВЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА 10.05.2013Г. (СЪКРАТЕН ТЕКСТ)

 

УСТОЙЧИВИЯТ ТУРИЗЪМ – МОДЕРНАТА  АЛТЕРНАТИВА

 

Модерната алтернатива на масовия туризъм, която би могла да превърне страната отново в привлекателна дестинация за първокласните туристи от цял свят – това е устойчивия туризъм (екотуризма). Неговите основни характеристики са следните:

 • Използва слабо въздействащи върху околната среда средства, както и ефективни възстановителни техники и методи.
 • Контролира посещенията на защитените райони или чрез лимит на групите посетители, или чрез лимит на броя групи за сезона.
 • Поддържа работата  на групите по опазване на природните райони, в които се осъществява туризма.
 • Насочва клиентите към региона, който трябва да посети и опознае.
 • Наема локално работна ръка и обслужващ персонал и купува продукти и консумативи локално.
 • Природата е централен елемент на туристическото преживяване.
 • Използва гидове, обучени да интерпретират научната и естествената история на региона.
 • Отчита проблема със сигурността на дивите животни, населяващи региона.
 • Уважава личното пространство и културата на местните хора.

 

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  УСТОЙЧИВ  ТУРИЗЪМ

 

Българските планини с великолепните си природни дадености, имат голям потенциал за развитието на устойчив туризъм. Развитието на устойчивия туризъм и връщането на първокласния турист изискват създаването на една интегрирана работеща система на екотуризма. За тази цел:

 • Трябва да се изградят еко места за настаняване и екохотели от висок клас, ситуирани на стратегически места, позволяващи  лесен транспортен достъп, едновременно в близост до природни забележителности, и в близост до  големи кръстопъти на пешеходни туристически маршрути и екопътеки.
 • Около местата за настаняване и съседните им населени места, трябва да се организират биофермерство и екоземеделие, които едновременно ще осигуряват продукти за трапезата на екотуристите, едновременно ще предоставят възможности за екоактивност на туристите и ще осигурат ефективен малък бизнес на предприемачите.
 • Около екоместата за настаняване ще се използват природните дадености за организиране на екоспортни дейности според сезона – ски, трекинг, парапланеризъм, планинско колоездене, рафтинг, скално катерене, спортен риболов, детски приключенски центрове.
 • Тези места ще бъдат центрове за обучение на еколози, провеждане на учебни курсове и екопрограми за училищата, както и в помощ на предприемачите, насочили се към развитието на устойчив бизнес.  Те ще бъдат и бази за проучване флората и фауната в прилежащите защитени територии, като туристите ще имат пряк контакт с еколозите.

 

КАК ДА НАСЪРЧИМ УЧАСТИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В РАЗВИТИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ?

 

(Точка 3 от  ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА ХАРТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ , публикувана в сайта на МОСВ и обсъждана на заседанието на Обществения съвет на 10.05.2013г. )

Малкият и средният бизнес могат да бъдат стимулирани да участват в устойчивото развитие на регионите и в участие в изграждане на устойчива туристическа инфраструктура по следните основни принципни начина:

  • Данъчни облекчения – при участие в работа по тези програми да има данъчни облекчения, пероид с нулева данъчна ставка, по-ниска ставка на ДДС за туризма  и т.н.
  • Целево финансиране – възстановяване на 50% или 70% (или 100%) от направените разходи от бизнеса за изграждане на устойчива среда, и свързаните с нея биофермерство и екоземеделие, възобновяеми енергийни източници, чрез целеви програми, финансирани  и от еврофондове.
  • Приоритетно целево  кредитиране на бизнеса, работещ по проекти за устойчиво развитие при ниски лихвени нива, като държавата и общините да осигурят държавни  гаранции за кредитното финансиране на бизнеса.
  • Публично – частно партньорство при ясни правила и условия
  • Повишаване на  иновативната активност на българските компании в посока екосъобразни технологии, като наблягат на патентоването и лицензирането на свои процесни и продуктови иновации. Този процес изисква финансиране и висококвалифициран персонал, както и установени регулаторни държавни механизми.
  • Всички съществуващи и новосъдадени производства да са устойчиви, съобразени с опазване на околната среда, ресурсоспестяващи и с внедрени екологични технологии и инфраструктура, което е пряко свързано със специфични и целеви банкови инструменти за финансово подпомагане
  • Реформи в селското стопанство и преминаване към екологично и био земеделие с цел повишаване на конкурентноспособността му, увеличаване на ръста и многообразието му, диверсификация на селскостопанското производство и прилагането на съвременни маркетингови инструменти
  • Възстановяване и развитие на занаятчийството в цялата му регионална специфика, формиране на микрофирми и развитие на икономическия подсектор с помощта на местните общини
  • Работа по съществуващи развити бази и маршрути за туризъм като хижите на Българския Туристически Съюз, ведомствени станции на Министерствата, маркиране на нови маршрути в защитени зони и организиране на свързаните с тях печеливши туристически дейности, хармонизирани с устойчивото развитие на околната среда.