ПОКАНА за ОС на ОБК

П О К А Н А

за свикване на Редовно Общо събрание на

“Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес -Обединени Бизнес Клубове”, на основание на протокол на Управителния съвет

Управителният съвет на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”,  вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 176474087, със седалище гр. София, район „Триадица“, ул. “Лавале“ 19, ет.3  на  основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, свиква Редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28/10/2019г. от 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. Цар Асен 5,  при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Сдружението през 2018г., приемане на доклада и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението за 2018г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018г.
  4. Обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2019г.
  5. Промени в състава на УС. Освобождаване и приемане на членове на УС.

6.Приемане на промени в Устава.

7.Промяна на адреса на регистрация на сдружението.

  1. Разни.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

Онези от Вас, които не са си заплатили членския внос, моля да го направят, тъй като няма да имат право на глас.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮНЛЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно от обявения час, а именно от 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.