ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Клъстери, консорциуми, мрежови организации – вериги)

25_net_0Краен срок: Дата 30-04-2015г., 17:00:00 (брюкселско местно време)

Бюджет:  € 24 900 000

 

 

Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се разработят нови междусекторни индустриални вериги в целия ЕС, като се опира на иновационния потенциал на малките и средни предприятия. ЕС трябва да подкрепи развитието на развиващите се индустрии, които ще осигурят растежа и заетостта на бъдещето. Повторната индустриализация на промишлената база на ЕС трябва да се съсредоточи върху развитието на дългосрочни международно конкурентни стоки и услуги, които изискват комбинирането на различни компетенции и иновативни решения. Развитието на новите промишлени вериги призовава за сътрудничество и интеграция на различни иновационни играчи, включително големи предприятия и особено на МСП, в различните сектори към осъществяването на съвместна визия.

МСП се нуждаят от помощ за да генерират и по-добре да се възползват от всички форми на знание, творчество, проучвания и иновации – включително и прилагане на съществуващите хоризонтални или нововъзникващи технологии, информационно – комуникационните технологии, еко-иновативни и ресурсно-ефективни решения, нови бизнес модели , иновационни услуги и дизайн. Потенциалът на клъстерите, които представляват благоприятни екосистеми за иновации, трябва да бъде използван по-добре в това отношение.

 

 

Обхват: Трансграничното и междусекторното сътрудничество, иновации и предприемачество в различните региони и стойностни вериги трябва да бъдат насърчавани. Координирането и улесняването се ръководи от клъстерни организации и други посреднически организации, като следвате системен подход, който съчетава различни ресурси, средства и инструменти. Иновационните играчи, особено малките и средните предприятия с взаимно подсилващи се компетенции да бъдат подкрепяни, с оглед на създаването на нови промишлени вериги, които подпомагат развитието на развиващите се индустрии в Европа.

За тази цел, предложенията трябва да бъдат със стратегическа визия за изграждане на нови промишлени вериги в ЕС и асоциираните страни. Те трябва по-специално да се фокусират върху интегрирането и подпомагането на организации на МСП в сътрудничество с други иновативни участници в решаване на конкретни проблеми и предизвикателства. Клъстерни организации или други посредници на МСП трябва да бъдат поканени за да се създаде сътрудничество и работа в мрежа на малки и средни предприятия и да се създаде благоприятно “отворено пространство” за междусекторно развитие и развитие на веригите в иновациите. Всяко предложение трябва да демонстрира способност да:

1)

Валидира идеи за структурирани иновационни проекти, управлявани от малки и средни предприятия от различни сектори и държави, в сътрудничество с други участници в иновациите и улесняване на координацията на новите промишлени вериги чрез това сътрудничество.

2)

Извършва спомагателни дейности в областта на иновациите и / или насочване на смесица от различни целеви мерки за предприемаческа и иновационна подкрепа (като наставничество, обучение, иновации и ваучери за техническа помощ и т.н.) директно към иновационните играчи на утвърдените проекти за иновации, да продължи да подкрепя тяхното развитие, интеграция и мащабна демонстрация по стратегически начин. Най-малко 75% от общия предложен бюджет се отпускат за подкрепа на иновациите в МСП директно.

Допълнителна информация за системен подход и планиране на стратегия, ще бъде предоставена на кандидатите. Взаимодействието с Европейските структурни и инвестиционни фондове, които могат допълнително да подпомагат такива мащабни демонстрационни проекти също ще бъдат активно насърчавани, най-вече чрез ангажирани посредници на МСП. “Мащабните проекти” не е задължително да се отнасят до размера на финансовата помощ, предоставена за даден проект, но до степента на въвеждане на поетапен процес на експериментиране и прилагане с придружаваща подкрепа, която достига включително и до групи от взаимно подкрепящи се МСП. Този подход има за цел да “покаже в най-голям мащаб” потенциалното въздействие на иновативните решения за конкретните предизвикателства, вместо да подкрепя отделни проекти или малки и средни предприятия.

 

Комисията счита, че предложения с искане за помощ от страна на ЕС на суми между 2,5 и 5 милиона евро, ще бъдат разглеждани по подходящ начин, “с по-добро око”. Въпреки това, това не пречи на подаване и подбор на предложения, изискващи други суми.

Очакван ефект:

  • Укрепване на водещите позиции в промишлеността в ЕС и асоциираните държави чрез засилване ролята на веригите за добавена стойност, които интегрират иновативни решения в малките и средни предприятия, както и в съществуващите вериги.
  • Стимулиране в световен мащаб създаването на нови конкурентоспособни промишлени вериги за добавена стойност в различните страни на ЕС и асоциираните държави, ускоряване разработването на нови индустрии, които да повишат конкурентоспособността на промишлеността и да бъдат в основата на бъдещия икономически растеж, работни места и постигане на напредък към ефективна по отношение на ресурсите икономика.
  • Допълнителен ливъридж и допълнителна подкрепа за иновациите в малките и средни предприятия и други източници на финансиране, които могат да бъдат предоставени от националните или регионалните власти (включително в рамките на европейските фондове, структурните фондове и инвестиции) и / или от частни инвеститори (авансови или като последващи инвестиции).
  • Да допринася за регионални стратегии и интелигентна специализация чрез капитализиране на концентрирани и допълващи се компетенции за развитието на новите промишлени вериги и нововъзникващите индустрии, с ясна добавена стойност за ЕС.
  • Осигуряване на ясен и измерим принос към иновационното представяне на подкрепените МСП, в краткосрочен план – като разкриване на нови работни места или значително усъвършенствани продукти (стоки и / или услуги), процеси, нови маркетингови методи, или нови организационни методи – и за неговото въздействие върху ефективното използване на ресурсите и / или оборота. Очаква се, също така и по-голямо въздействие и в средносрочен план.

 

  • Подобряване бизнес средата на подкрепените МСП, чрез създаване на открити пространства за сътрудничество, които могат да включват иновационни участници от различни сектори и държави. Това ще доведе до създаването на нови идеи за иновации и нови партньорства за сътрудничество, които ще бъдат обект на по-нататъшно развитие и с потенциал за по-нататъшно въздействие върху бизнес оборота.