Последна разяснителна среща

Уважаеми приятели,

Поради факта, че много от Вас проявиха сериозен интерес към предстоящото учредяване на търговска кооперация със взаимоспомагателна каса от желаещи членове на сдружение Обединени Бизнес Клубове, Управителният съвет кани всички свои заинтересовани членове на последна разяснителна среща, на която ще бъде изготвен проекто-устав на търговската кооперация и проекто-правилник на взаимоспомагателната каса.

Срещата ще се състои на 24 Октомври 2013 (четвъртък), от 18.30 часа, на площад „Позитано” № 2, ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР.

 

За Ваше улеснение Ви изпращаме линк към Закона за кооперациите:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134696966

Предварително Ви изпращаме и отговори на най-често задаваните въпроси:

1 .Защо кооперация, а не АД (например)?

Има редица предимства, като част от тях са:

–   всеки член има право само на един глас, независимо от дела на капитала – това дава сигурност, че няма да се появи човек “Х”, който да каже: “Аз съм дал най-много пари – аз определям правилата” (Предимството на по-големия дялов капитал се изразява основно в по-големия дивидент при разпределяне на печалбата)
–  кооперациите са освободени от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.
–  Дяловата вноска на кооператора не подлежи на запор и принудително изпълнение на негови задължения

2. Може ли фирмата ми да членува в кооперацията?

НЕ – в кооперацията могат да членуват ФИЗИЧЕСКИ лица, които са навършили 16 години, не са поставени под пълно запрещение и са съгласни с устава и.

 3. Колко трябва да заплатя за да стана член на кооперацията?

Всеки член на кооперацията прави задължително встъпителна и дялова вноска, чийто размер, ред за внасяне и форма се определят в устава.
Сумата от дяловите вноски образува дяловия капитал на кооперацията.
(В нашия, конкретен случай, планираме встъпителната вноска да е символична, тъй като в нашия устав ще бъде записано, че член на нашата кооперация може да бъде само член на сдружението.)

4. Губя ли вноската си, ако напусна кооперацията?

НЕ – бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски и припадащия се дивидент.

 5. Могат ли външни (които не са членове) физически или юридически лица да получават кредити от Взаимоспомагателната каса на кооперацията?

НЕ – взаимоспомагателната каса може да финансира проекти САМО на своите членове.

 6. Каква е гаранцията, че вложените от мен пари ще бъдат управлявани правилно?

Председателят и членовете на управителния и контролния съвети дават гаранция за своята дейност като такива в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение за заеманата длъжност.

Относно управлението на Взаимоспомагателната каса, ще бъдат предложени експерти – професионалисти.

Присъствието на всички бъдещи членове на кооперацията е задължително, тъй като ще бъде специално упоменато в устава и кандидатстването на кооперацията за евросубсидия по Оперативна програма – конкурентоспосоност. Новият програмен период, 2014 – 2020г., дава възможност за безвъзмездно усвояване на доста значителни средства, както за самото администриране на кооперациите, така и за тяхната дейност, свързана с взаимоспомагателните фондове (каси).
На срещата ще присъства г-н Ивайло Маринов, който ще направи експертно разясняване на конкретната програма.30_website-photo-state-incentive-page