Предложения на г-н Веселин Халачев във връзка с разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз

Предложения на г-н Веселин Халачев – председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК):

1. ПРОМЯНА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и по-конкретно:
а/ по отношение на частната инициатива – да бъдат допустими инвестиции от физически и юридически лица на териториите на абсолютно всички населени места, с население под 30000 жители, независимо от това дали тези населени места се намират в общини от списъка на селските райони, или не.
б/ по отношение на местните власти – да бъдат допустими инвестиции (включително и инфраструктурни) на териториите на абсолютно всички населени места, с население под 10000 жители, независимо от това дали тези населени места се намират в общини от списъка на селските райони, или не.
2. Да се създаде нова Оперативна програма или мярка към вече съществуваща програма, която да разпределя средства (включително и безвъзмездни) единствено и само в сектор ТУРИЗЪМ. Това се налага поради факта, че туризмът е бил винаги и продължава да бъде приоритетен сектор в икономиката на Република България.
3. Процедурите, свързани с ИНОВАЦИИ от Оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) да бъдат непрекъснато отворени за кандидатстване през целия програмен период, с крайни срокове за приемане на документи на всеки три месеца – по модела на “Инструмента за МСП” към програма “Хоризонт 2020”. Това се налага, поради факта, че иновативните идеи и решения не могат да чакат с години отварянето на процедурите, защото ще се изгуби момента на иновативност.
4. УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ по кандидатстване на МСП по програми за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ. Това се налага, поради факта, че малките и средните предприятия не разполагат с необходимите финансови и човешки ресурси за изработване на проектна документация.
5. Обръщане специално внимание на това, ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ от InvestEU, наистина да достигат до малкия и средния бизнес. Това се налага, поради факта, че самата Европейска комисия отчита слабости при “Плана Юнкер” при разпределяне на финансовите средства за МСП (27% за рисково финансиране и МСП от общ бюджет за Европа 315 млрд. Евро). През периода 2021 – 2027, по InvestEU са предвидени от общия европейски бюджет 650 млрд. Евро, 33% да бъдат за рисково финансиране и МСП.

Тези предложения бяха отправени към вицепремиера, г-н Томислав Дончев, във връзка с разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз за новия програмен период 2021-2027 г. , вчера, по време на редовното заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) към Народното събрание на Република България.