Програмата за развитие на селските райони

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ
Очакван прием на проекти по мярка 6.4.: декември 2017 г. 

Бюджет: 50 200 000 евро

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на селски туризъм:

– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

 • Местно занаятчийство:

– Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

 • Производствени дейности;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;

– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;

– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

 

 

Допустими разходи

Мярката финансира материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) изграждане или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) хонорари на архитекти, инженери и консултанти;

г) нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/10 години при строително-монтажни работи;
 • Ако кандидатът е земеделски производител, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Критерии за подбор

Чрез критериите се цели подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите – 600 000 евро.

Подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители , преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа е насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа, насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост в селските райони.

Подмярката ще се насърчи сътрудничеството между земеделските производители при предприемане на общи инвестиции.

Финансова помощ и процент на финансиране:

 • Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи.
 • До 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Максимален размер на допустими разходи за един кандидат:

 • за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  1 500 000 евро.
 • за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

Максимален размер на допустими разходи за колективни инвестиции:

 • за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

Подкрепата е насочена към инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими кандидати:

 • Физически и Юридически лица /предприятия/, регистрирани като земеделски производители или по Търговския закон, Закона за кооперациите, включително пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
 • Признати организации на производители
 • Минималния размер на стопанствата на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро СПО.

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
 • Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията;

ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ:

 • Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
 • Месо и месни продукти,
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби,
 • Пчелен мед,
 • Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
 • Растителни и животински масла и мазнини,
 • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
 • Готови храни за селскостопански животни,
 • Гроздова мъст, вино и оцет,
 • Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

1.Месопреработката е в уязвимия сектор и при ранкирането , получава 30 т.,важно е да се направи анализ на проектното предложение , за да има успеваемост.

2.Архитект и технолог подготвят и остойностяват заложените дейности, съобразени с референтните стойности от ДФЗ.

 

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Очакван прием по мярка 8.6: ноември 2017 г.

Бюджет: 9 000 000 евро

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност, така и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
  • Микро, малки и средни предприятия;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

 

Допустими разходи

 

 • За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:

–  изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
–  закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

–  общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

–    нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.

 • За инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:

–    Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
–    Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;

–    Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.

 

Условия за допустимост

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане, само ако редвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
  • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
  • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10ха гори;
  • За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.
Бюджетът на тази мярка е в размер на левовата равностойност на 18 000 000 евро.

 

Критерии за подбор

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:
• местоположение на територията на община с висока лесистост (от повече от 30% до повече от 60%, като се дава приоритет на по-високия процент).

 

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ

ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

 

За най-сериозен рисков фактор, при опазване на горите, продължават да се смятат горските пожари. Съгласно статистическите данни за последните 6 години са възникнали 3624 горски пожара, които са засегнали 61 511,3 ха горски територии. Причинените щети са за 14,057 млн. лева.

Бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици/управляващи горски територии;
• Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
• Юридически лица, наематели на горски територии;
• Регионални дирекции по горите.

Допустими разходи

 • създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, горски пътеки и маршрути, противопожарни стени;
 • закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства;
  • изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
 • изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
  • строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
  • закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
 • изграждане и подобряване на горски пътища.

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват/контролират;
  • Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани катосредно или високо рискови от възникване на пожар;
  • Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от плана за защита на гората;
 • В случаите на превантивни дейности срещу болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства. Списък с болестите и вредителите, които могат да причинят бедствие е посочен в Приложение към Програмата.

Критерии за подбор

Избираемите проекти за превантивни дейности ще бъдат класирани според големината на площта, която предпазват, като приоритет ще се дава на по-голямата площ.

Интензитет и размер на помощта Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

 

Очакван прием по мярка 8.4: Ноември 2017 г.

Бюджет: 4 000 000 евро

Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

Бенефициенти 
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии;

Допустими разходи 

 • Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
 • Презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт и временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
 • Възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътеки и места за наблюдение на пожари;
 • Създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

Условия за допустимост 

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват;
  • Възстановителните дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна;
 • Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене;
  • В случаите на възстановяване на щети от болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства.

Критерии за подбор 

Избираемите проекти за възстановителни дейности ще бъдат класирани по реда на тяхното кандидатстване (първи дошъл – първи обслужен).

Интензитет и размер на помощта 

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 5 000 000 евро.