Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – бивша югославска република Македония

Програма за трансгранично сътрудничество
Interreg – ИПП България – бивша югославска република Македония
за 2014 – 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ

ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез програмата, е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Допустими региони:
– за България: област Кюстендил и област Благоевград;
– за Македония: Североизточен, Източен и Югоизточен планов регион в Македония.

Програмата има 4 приоритетни оси, като по 3 от тях се финансират проекти (инвестиционни и проекти от типа “меки мерки”): Околна среда, Туризъм и Конкурентоспособност.

Бенефициенти по програмата: национални, регионални и местни власти и публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитиe.

Органи за управление
Управляващ орган на Програмата е Дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Управляващият орган е отговорен за управлението на програмата в съответствие с принципа на стабилното финансово управление.
Национален партниращ орган е Министерството на местното самоуправление на Република Македония, който сътрудничи на Управляващия орган при съвместното програмиране, управление и изпълнение на програмата.

Общ бюджет на програмата за набиране на проектни предложения е: 6 917 631,00 евро

Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа българско време на 11 май 2018 г.

За повече информация относно програмата: тел. 0898525614, eufunds.ubc@gmail.com