Проекти за нови сгради с висока енергийна ефективност

29_vpnoedvwa0ygww5cПроекти за нови сгради с висока енергийнаефективност

EE-02-2015

 

Общ бюджет€19,560,000
Краен срок:   04-02-2015 17:00:00 (Брюкселско време)

 

Специфично предизвикателство:До края на 2020 (2018 за сгради използвани от и собственост напублични органи) всички нови сгради трябва да отговарят на задълженията според Директив за Енергийната Ефективност на Сградите и по този начин да имат почти нулево енергийно потребление използвайки иноваторски технологии с оптимални разходи и интеграция на възобновяеми източници на енергия на място или в близост. Движението за сгради с почти нулево енергийно потребление се осъществява в контекста на стремежа към нови сгради от материали с нулеви въздействия върху околната среда за жизнения им цикъл. Освен това, строителството на сгради от типа “плюс енергия”- т.е. сгради, които произвеждат повече енергия,отколкото консумират- също трябва да бъде насърчавано, за да се намали потреблението на енергия, като същевременно се увеличи дела на възобновяемите енергийни източници.Въпреки това, стойността на тези сгради с висока енергийна ефективност все още представлява пречка за инвеститорите. Затова строителната индустрия трябва да достави по-достъпни решения.

 

Обхват: Проектите следва да сa съсредоточени върху развитието и демонстрацията на решения, които значително да намалят разходите за нови сгради, които са поне с почти нулево потребление на енергия, като същевременно да ускорят значително скоростта, с която тези сгради и техните системи се усвоят от пазара. Фокусът трябва да лежи върху решения за подходящо качество на въздуха и комфорт в помещенията, дизайн, адаптиран към местния климат и място, пасивни решения (намаляване на необходимостта от технически сградни инсталации, които консумират енергия) или активни решения (обхващане на голям дял от потреблението на енергия с възобновяеми източници), изграждане на системи за енергиен мениджмънт (където е приложимо), висока ефективност за отопление, вентилация и климатизация (HVAC, например системи за ниска температура, слънчево охлаждане), съхранение наелектрическа и / или топлинна енергия от възобновяеми източници на място и в близост. Проектите трябва да предлагат решения за автоматизирана и рентабилна поддръжка на инсталираното оборудване и да оценяват разликите между прогнозираното и реалното енергийнопотребление.Тези различия трябва да бъдат документирани и минимизирани.

Прилаганите решения трябва да адресират предизвикателството да се премине къмсгради със стандарт на почти нулево потребление на енергия в голям мащаб с демонстрационни проекти, които излизат извън “почти нулево енергийно потребление” до точката, където сградите са активни участници в производството на енергия иопазват качеството на околната среда, по-специално когато се планират нови области (например квартали с нетно-нулево потребление на енергия). Енергийният баланс следва да се изчислява с помощта на подхода LCA имайки предвид, наред с други въпроси, вложената енергия.

Проектите трябва да се фокусират върху методи за проектиране на източници навъзобновяема енергия на място и в близост за нови сгради (генериране както наелектричество, така и на отопление и охлаждане, например термопомпи, интегриранифотоволтаици или други възможни решения), придружаващи мерките за енергийна ефективност за постигане на стандарти, по-високи от “почти нулево енергийно потребление”.

Производителността на иновативни технологии може да бъде проверена чрез схеми за удостоверяване на технологиите, като например Европейската Environmental Technology Verification(ETV)пилотна програма [1].

Комисията счита, че предложенията, които искат финансиране от ЕС между 3 и 5 милиона EUR ще позволят това специфично предизвикателство да бъде разгледано по подходящ начин. Въпреки това, това не изключва възможността за представяне и подбор на проектни предложения с искане на други суми.

Тази тема ще бъде реализирана в рамките на публично-частни партньорства за енергийно ефективни сгради.

Дейностите се очаква да бъдат изпълнени в TRL 5-7 (моля, вижте част G от Общите приложения).

 

Очакван ефект: Значително нарастване на дела на сгради с почти нулевоенергийно потребление с цел 100%прилагане на пазара  до края на 2020.Намаления на разходите с най-малко 15% в сравнение с текущата ситуация, с допълнителни ползи по отношение на намаляване на енергийното потребление. Демонстрация на нетно-нулеви енергийни области, които се възползват, на място или в близост,от енергия от възобновяеми източници.