Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН Студентски практики – Фаза 1” , финансиран от ОП НОИР

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР

Студентски практики – Фаза 1″ е вторият по големина проект на Министерство на образованието и науката и е част от приоритетна ос “Образование и учене през целия живот”. Основната цел на проекта е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между образование и практика.

Цели:

         подпомагане подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

         улесняване прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

         подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

         увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

         стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

         осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

         подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Основната цел на проекта е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между образование и практика.
Една от целевите групи по проекта е тази на Обучаващите организации – работодатели, които определят ментори на студентите в реална работна среда.

Всеки, който проявява интерес към тази възможност, може да се свърже с ОБК за повече информация: 0894377977, office@ubclubs.eu