Процедура “Активно включване”

Уважаеми дами и господа,

Стартира процедурата на Министерството на труда и социалната политика “Активно включване”

Процедурата има за цел:

  • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.
  • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/.
  • Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
  • Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

С настоящото писмо отправяме покана към Вас за участие в обявената процедура като предоставяме пълно съдействие за подготовка и подаване на проектното предложение.

Приложено предоставяме резюме на поканата.

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.

 

С уважение,

Кремена Димитрова

Директор на Дирекция Европейски фондове към ОБК

тел. +359898525614

тел. +359895575744