Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Уважаеми членове и приятели на ОБК,

Информираме Ви, че Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis”.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева.
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева.
Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.
Максималният интензитет на помощта е 80%.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
2/ Дейност за визуализация на проекта.
Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

За повече информация можете да се свържете с отдел Европейски фондове към ОБК на тел. 0898525614 или e-mail: eufunds.ubc@gmail.com