Процедура : „Развитие на социалното предприемачество“

Уважаеми дами и господа,
Отвори поредната програма на Министерството на труда и социалната политика, от която могат да се възползват освен общини и неправителствени организации и работодателите!
Представяме на Вашето внимание
Процедура : „Развитие на социалното предприемачество“
Краен срок за подаване на проектни предложения: 05.01.2017 год.
Бюджет : Мин. 50 000 лева – Макс. 391 166 лева.
Допустими кандидати :
1. Социално предприятие;
2. Работодател;
3. Специализирано предприятие на хора с увреждания;
4. Кооперация на хора с увреждания;
5. Община;
6. Район на община;
7. Доставчик на социални услуги;
8. Неправителствена организация.

Всички тези допустими кандидати могат да бъдат и партньори в проекта.
По процедурата няма съ-финансиране от бенефициентите
Авансово плащане:
20 % от ДБФП срещу представяне на запис на заповед
40% от ДБФП срещу представяне на банкова гаранция за авансово плащане

Допустими дейности : насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез :
1.Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
3.1. Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място,
3.2 Предоставяне на обучение по ключови компетентности :
• „Общуване на чужди езици”,
• „Дигитална компетентност”
• „Обществени и граждански компетентности“.
4. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;

За повече информация: Кремена Димитрова – 0898525614, eufunds.ubc@gmail.com