РАБОТОДАТЕЛИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“

Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“

 1. Цел на процедурата

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

 1. Минималeн и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

 1. Процент на съфинансиране
 • За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 1. Допустими кандидати и партньори
 • Работодатели

В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“ за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори и да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност:

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива
 • Код 10 Производство на хранителни продукти
 • Код 11 Производство на напитки
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • Код 20 Производство на химични продукти
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • Код 24 Производство на основни метали
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
 • оптични продукти
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения
 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
 • възстановяване
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
 • Код 51 Въздушен транспорт
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
 • Далекосъобщения
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с
 • пътувания и резервации
 • Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
 • Код 86 Хуманно здравеопазване
 • Код 90 Артистична и творческа дейност
 • Код 91 Други дейности в областта на културата
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
 • Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
 • Код 96 Други персонални услуги

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, но не задължително.

 1. Дейности, допустими за финансиране
 1. СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО/РАБОТЕН ПРОЦЕС

За целите на настоящата процедура, под „специфично обучение“ следва да се разбира обучение, което отговаря едновременно на следните условия:

 • включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;
 • осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;
 • попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем не може да надхвърля 2 500 лв.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (НО НЕ ПО-ВИСОКА ОТ ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН)

Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката – https://www.navet.government.bg/bg/aktualen-spisak-na-profesiite-za-poo/

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Целта на обучението е придобиване на познания по:

 • Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
 • Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“
 • Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
 • Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
 • Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
 • Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“
 1. ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗРАБОТНИ И/ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА В НЕСУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ, СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ/Я.

Тази дейност е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица.

Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца. За наемането на безработни и неактивни лица, с осигурена несубсидирана заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите, както следва:

 • За успешно завършили обучението/ята безработни и/или неактивни лица и включени в несубсидирана заетост при работодател: от датата на назначаването до края на проекта – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ

Примерни форми на гъвкава заетост:

 • Почасова работа
 • Работа на смени
 • Работа на непълно работно време
 • Работа на плаващо работно време
 • Гъвкави работни часове за определен период
 • Работа на повикване
 • Работата от разстояние
 • Ротация на работното място

На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

 1. Допустими разходи

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 1. Разходи за възнаграждения
 2. Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите)
 3. Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО

 

 1. Разходи за стипендии

Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. 5

ІІ. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 1. Разходи за специфични обучения
 2. Разходи за обучения по ПК и КК

Непреките разходи са за сметка на работодателя

 1. Целеви групи

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 • Заети лица на трудов договор
 • Безработни лица
 • Неактивни лица
 1. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023г