РЕДОВНО ОС НА ОБК – Учредяване на Арбитражен съд

П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на

“Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес -Обединени Бизнес Клубове”, на основание на протокол на Управителния съвет от 22/01/2018г.

Управителният съвет на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”,  рег. по ф.д. № 69/2013г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 176474087, със седалище гр. София, район „Триадица“, ул. “Лавале“ 19, ет.3  на  основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, свиква Редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 14/03/2018г. от 18,00 часа на адрес: гр. София, ул. Врабча 1, Тържествена зала,  при следния дневен ред:

 1. Учредяване на Арбитражен съд към СПМСБ-ОБК;
  • Приемане на устав на Арбитражния съд;
  • Приемане на правилник за дейността на Арбитражния съд;
  • Правилник за помирение;
  • Правилник за ускорени производства;
  • Приемане на Етични правила;
  • Приемане на списък с Арбитри;
  • Приемане на Тарифа за таксите, които се дължат при разглеждане на дела от Арбитражния съд, включително и при помирение между страните.
  • Избор на Председател на Арбитражния съд и секретар.
  • Избор на адрес на Арбитражния съд.
 2. Създаване и учредяване на Център по Медиация към ОБК.

2.1. Приемане на правилник за дейността на Центъра по Медиация;

2.2. Избор на Председател на Центъра по Медиация;

2.3. Приемане на Тарифа за таксите в процедура по медиация.

 1. Разни.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮНЛЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно от обявения час, а именно от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.