Среща с бизнеса в град Хисаря

Уважаеми дами и господа,
 
Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове в партньорство със Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ организира среща-дискусия посветена на „Условията за развитие на малкия и среден бизнес в Южен централен и възможностите за неговото финансиране по време на българското европредседателство”.
 
Срещата ще се проведе в гр.Хисаря – заседателната зала на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ на адрес: гр.Хисаря, ул.“Генерал Гурко“ № 23, на 12.07.2018 г./четвъртък/ от 12.30 ч.
 
Д н е в е н р е д
12.30 -13.00 часа – Регистрация
13.00 – 13.10 часа – Откриване от Председателя на УС на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ – г-жа Мария Мустакова и Председателя на ОБК – г-н Веселин Халачев.
13.10 – 13.40 часа – Представяне на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ /Представяне на мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря. Представяне на възможностите за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“/.
13.40 – 14.30 часа – Преглед и предложения за работа чрез оперативните програми, управлявани в РБългария /МОН, МРРБ, МИ, МОСВ, МТСП, ПРСР и др. Възможности и партнорства за МСП, чрез инструменти управлявани от ЕС /Европа за гражданите, Еразъм +, Лайф, Интеррег, Творческа Европа, Хоризонт 2020.
14.30- 14.45 часа – Кафе пауза
14.45 – 15.00 часа – Предложения за работа за МСП с публични администрации /Общини и регионални структури/.
15.00 – 16.30 часа – Международни пазари, крауфъндинг, възможности за банково финансиране и осигуряване на работна ръка
16.30 – 16.50 часа – Разни
 
Специални гости ще бъдат експерти от отдел “Европейски фондове” към ОБК и представители на регионалните структури на ОБК от Варна, Силистра и Велико Търново.