Туристическите потоци за възрастни и млади хора в ниския и среден сезона

24_tourism-fПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Туристическите потоци за възрастни и млади хора в ниския и среден сезона)

 

Краен срок: Дата 15-01-2015 17:00:00 (брюкселско местно време)

Бюджет:  € 1,8 M (1,3 M за възрастни и 0,5 M за младежи)

Макс. съфинансиране от ЕС за проект: € 220 000 евро за възрастни и €250 000 за младежи

Безвъзмездната помощ от ЕС се ограничава до максимална стойност на съфинансиране от 75% от допустимите разходи.

Период на изпълнение: минимум 12 месеца и максимум 15 месеца.

 

Предистория: На 30 юни 2010 г. Европейската комисия прие комюнике, озаглавено “Европа No 1 туристическа дестинация в света – нова политическа рамка за европейския туризъм” 4, което определя нова стратегия за туризма, за да се реализира чрез 21 различни действия.

Сред тези действия, с оглед да се стимулира конкурентоспособността на туристическия сектор в Европа, Европейската комисия насърчава удължаването на туристическия сезон. По-специално, действие шест от комюникето ЕО 352/2010 гласи, че Комисията следва да насърчава създаването на “механизъм за доброволна туристическа обмяна между държавите-членки, което позволява по-специално някои ключови групи като млади или възрастни хора, хора с намалена подвижност и ниски семейни доходи да пътуват, особено по време на нисък сезон “.

 

Цели: Общите цели са:

1 Подпомагане удължаването на туристическия сезон, така че да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и растежа на работни места в малките и средните предприятия;

 1. Засилване на транснационалното сътрудничество сред възможно най-широк кръг от участници в туристическата верига;

3 Улесняване на европейските публични-частни партньорства;

 1. Насърчаване на чувството за европейско гражданство сред възрастните и младите хора чрез повишаване на мобилността в рамките на ЕС.

Целеви бенефициенти

Проектните предложения трябва да са насочени към “възрастни” или “млади хора” и трябва ясно да посочват кои точно са целевите бенефициенти.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Възрастни, по смисъла на настоящата покана, са всички хора над 55-годишна възраст.

Млади хора по смисъла на настоящата покана, са всички хора на възраст между 15 и 29 години.

 

Предложението може да бъде насоченo като цяло към възрастните или младите хора (както е определено по-горе) или може допълнително да ограничи целта си към определена категория или възрастова група (например: “гимназисти между 15 и 17-годишна възраст”, “млади майки на възраст по-малко от 24 “,” пенсионирани жени “,” над 75 “и т.н.). Този избор трябва да бъде надлежно обоснован.

Проектните предложения трябва да бъдат направени за един (и само за един) от следните две направления в зависимост от избраната цел:

 1. НАПРАВЛЕНИЕ A“. Предложенията, представени по това направление трябва да са насочени към възрастните хора.
 2. НАПРАВЛЕНИЕ B“. Предложенията, представени по това направление трябва да са насочени към младите хора.

 

Допустими дейности по НАПРАВЛЕНИЕ А – Възрастни:

Проектните предложения по това направление трябва да развиват следните “основни” дейности:

 1. Проектиране и разработване на концепция за туристически продукт(и) за възрастни.
 2. Провеждане на пилотно изпитване за валидиране на концепцията за туристическия продукт
 3. Измерване и оценяване на резултатите от теста и обобщаване на направените поуки.

 

Допустими дейности НАПРАВЛЕНИЕ Б – младите хора:

По това направление, Комисията желае да финансира до два проекта, които трябва да бъдат “образцови”, както по отношение на основните потребности и ограничения, които младите хора възприемат като пречки пред транснационалната мобилност, така и по отношение на способността им да се превърнат в модел за подражание за такава мобилност.

На базата на предварителен анализ на пазара и консултации със заинтересовани страни, Комисията счита, че следните две действия биха могли да придадат по-висока добавена стойност и степен на новост на европейско ниво:

➢ Транс-гранични (или транснационални) студентски екскурзии до европейски “места за запомняне”.

➢ “схеми за мобилност” в рамките на ЕС между организации (например младежки асоциации, клубове, спортни асоциации, образователни институти и т.н.), в различни страни от ЕС, насърчаване на младите хора да пътуват / туристически опит в други страни от ЕС.

 

Следователно, проектните предложения по това направление трябва да:

 1. Отразяват една от двете по-горе упоменати “туристически концепции”,
 2. Проведат пилотно тестване на тази концепция. Пилотното тестване трябва да се извърши по време на слаб и среден сезон и да бъде на транснационално равнище с участието на най-малко две различни държави-членки на ЕС,
 3. Измерва и оценява резултатите от теста и да обобщи направените поуки.

 

Условия за допустимост за консорциуми:

 1. Консорциумът трябва да е транснационален. Консорциумът трябва да се съберат между минимум 4 до максимум 8 кандидати от най-малко 4 различни допустими страни.

2 Един от кандидатите трябва да действа като координатор на консорциума. Всички кандидати, участници в съвместното проектно предложение трябва да изберат, измежду тях, водеща организация, посочена като координатор.

3 Консорциумът трябва да бъде стратегически. Консорциумът трябва да се състои от най-малко една публична държавна власт, един партньор, представляващ младежка или пенсионерска организация и един (МСП) доставчик на туристически услуги.

 

Допустими преки разходи

Допустимите преки разходи са онези разходи, които, при спазване на условията за допустимост, изложени по-горе, могат да бъдат определени като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на дейността, като например:

– Разходи за персонал, работещи по трудов договор с кандидата или еквивалентен договор за изпълнение, съдържащи действителните заплати плюс вноските за социално осигуряване и други задължителни разходи, включени във възнаграждението, при условие, че тези разходи са в съответствие с обичайната политиката на кандидата по отношение на възнагражденията. Тези разходи могат да включват допълнително възнаграждение, включително плащания, въз основа на допълнителни договори, независимо от техния характер, при условие че те се заплащат по един последователен начин и се изисква един и същи вид работа или експертни умения;

– Разходи за персонал от националните администрации до степента, в която те се отнасят до разходи за дейности, които съответният публичен орган не би извършил, ако въпросният проект не е бил предприет;

– Представителни разходи (за провеждане на заседания, включително срещи извън офиса, където е приложимо, конференции и т.н.), при условие, че тези разходи са в съответствие с обичайните практики на бенефициента;

 

– Разходи за пътуване (за срещи, включително срещи извън офиса, където е приложимо, конференции и т.н.), при условие, че тези разходи са в съответствие с обичайните практики на бенефициента;

– Амортизационни разходи за оборудване (ново или втора ръка): само може да се вземе частта от амортизацията на оборудването, съответстваща на продължителността на действието на проекта и процента на действителното му използване за целите на проекта;

– Разходи за консумативи и материали, при условие че те могат да бъдат идентифицирани, че са предназначени за изпълнението на проекта;

– Разходи, произтичащи от договори за изпълнение, възложени от бенефициентите за целите на проекта, при условие че са изпълнени условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ;

– Разходи, произтичащи пряко от изискванията, свързани с изпълнението на проекта (разпространение на информация, специфична оценка на дейностите, преводи, възпроизвеждане);

– Разходи, свързани с гаранция за предварително финансиране, подадена от бенефициента на безвъзмездната помощ, когато е необходимо;

– Разходи, свързани с външни одити, когато това се изисква в подкрепа на исканията за плащания; – Данък върху добавената стойност (“ДДС”), който не може да се приспада.

 

 

Допустими непреки разходи (административни разходи) определена сума в размер на 7% от общите допустими преки разходи за дейността.