Българо Узбекска Търговска Камара

Българо-Узбекската Търговска Камара бе учредена от 16 представители на компании, проявяващи интерес към и осъществяващи дейности в партньорство с представители на бизнеса в Република Узбекистан на 12 декември 2022 година в София, България.

БУТК се управлява от Общо събрание, 7-членен Управителен съвет и 5-членен Контролен съвет. Председател на Камарата е г-н Веселин Халачев.

Българо-Узбекската Търговска Камара е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия устав.

Мисията на Камарата е:
да допринесе за създаването на социално-икономически, образователен, културен и спортен мост между Европа и Централна Азия чрез оста Република България – Република Узбекистан.

Основните цели на БУТК са:
 • • Насърчаване и подпомагане търговските и икономическите отношения между България и Узбекистан в интерес на двете републики.
 • • Подпомагане и насърчаване на националното производство на България и Узбекистан и реализацията му на пазарите на двете страни, както и на международните пазари.
 • • Разработване и участие в съвместни проекти в областта на икономиката, иновациите, екологията, енергетиката, здравеопазването, образованието, туризма, културата, спорта, транспорта, труда и социалната политика.
 • • Насърчаване внедряването на иновативни технологии, дигитализация, зелени решения. Осигуряване на достъп и обмен на информация и ноу-хау.
 • • Обмен на квалифицирани и неквалифицирани кадри.

Българо-Узбекската Търговска Камара е вписана в Търговския регистър на Република България на 11 април 2023 г. с ЕИК 207340961.
Дейност на БУТК:
Веднага след своето учредяване БУТК започна да работи изключително активно в партньорство със Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК). Чрез своя председател, г-н Веселин Халачев, който е и председател на ОБК, бяха подписани редица важни меморандуми и договори за сътрудничество с:
 • Министерството на туризма (Ministry of Tourism and Cultural heritage);
 • Министерството на висшето образование, науката и иновациите (Ministry of Higher Education, Science and Innovation);
 • Агенцията за подкрепа на инвестициите към Министерството на инвестициите и външната търговия (Investment Promotion Agency under the Ministry of Investments and Foreign Trade);
 • Агенцията за външна трудова миграция към Министерството на Труда и намаляване на бедността (Agency for external labor migration under the Ministry of Employment and Poverty Reduction);
 • Агенцията за изследване на космоса и космическите технологии към Министерството на дигиталните технологии (The space research and technology agency under the Ministry of digital technologies);
 • Национален университет на Узбекистан (National University of Uzbekistan);
 • Университет по световна икономика и дипломация (University of World Economy and Diplomacy);
 • Университет Алфраганус  (Alfraganus University);
 • Университет EMU  (EMU University);
 • Самаркандски държавен университет  (Samarkand State University);
 • Самаркандски Държавен Институт по чуждестранни езици  (Samarkand State Institute of Foreign Languages);
 • Самаркандски Държавен университет по ветеринарна медицина, животновъдство и биотехнологии  (Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology);
 • Silk Road Международен Университет по Туризъм и Културно наследство (Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage);
 • Ташкентска Медицинска Академия (Tashkent Medical Academy);
 • Чиланзарски техникум по медицина (Chilanzar Technical School оf Public Health);
 • Асоциация за икономическо сътрудничество Европа-Узбекистан (EUROUZ – Europe-Uzbekistan Association for Economic Cooperation);
 • Съвета за бизнес и индустрия на Узбекистан (Business and Industry Council of Uzbekistan);
 • Асоциация на експортьорите в Узбекистан (Association of Exporters of Uzbekistan);
 • БМБ Холдинг (BMB Holding);

„Освен това бяха подписани и договори с много компании –структуроопределящи, големи, средни, малки и микро, работещи в сферите на строителството; екологията; ВЕИ; металообработване; химическа промишленост; селското стопанство; хранително-вкусовата промишленост; лозарство и винопроизводство; дистрибутори, търговци на едро, ритейлъри и др.

 

Председателят на БУТК и ОБК – г-н Веселин Халачев, е канен лично от министъра на труда и намаляване на бедността на Република Узбекистан- г-н????? да участва като говорител в два международни форума, свързани с трудовата миграция, като през 2023 г. му бе връчена и специалната награда.

 

През юни 2023 г., г-н Веселин Халачев бе поканен от вицепремиера на Република Узбекистан, г-н Ачилбай Раматов, да вземе участие като говорител в Международния форум, свързан с транспортната индустрия.

 

С цел подпомагане развитието на узбекския бизнес в областта на международната търговия, внедряването на иновации, ВЕИ, кръгова икономика, конкурентоспособност и др., г-н Халачев проведе специални срещи и разговори с представители на Европейската комисия по време на годишната Асамблея на малките и средните предприятие, проведена през ноември 2023 г. в испанския град Билбао, под егидата на Европейската комисия.

За възможни партньорства между бизнесите в Европа и Република Узбекистан, г-н Халачев разказва и настоява пред европейските ни партньори, в качеството си на член на Борда на директорите на Европейския алианс на малкия и средния бизнес, в Брюксел и като член на Консултативния съвет на Инициативата за Югоизточно Европейско Сътрудничество към Организацията за Сигурност и Сътрудничество на Европа във Виена. (В този съвет, членове и партньори са Европейската комисия, Европейския парламент, Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.)
БУТК и ОБК редовно организират съвместни делегации от представители на бизнеса в България, Италия, Гърция, Румъния, Северна Македония до Република Узбекистан. В програмите на делегациите са включени срещи на високо правителствено и бизнес ниво, както и посещения на интересни културно-исторически места в Узбекистан.
От 2022 г., до сега са реализирани 13 такива посещения.

 

Много от тези делегации са свързани с провежданите международни изложения в Ташкент, като до края на настоящата година са предвидени минимум още 6 такива делегации.

 

През тази година Българо-Узбекската Търговска Камара ще участва активно като съорганизатор на Международният бизнес форум „Европейски Балкани – Централна Азия“. Очаква се в събитието да се включат над 600 представители на бизнеса, а официални гости и говорители ще бъдат високопоставени представители на Европа, България, Узбекистан, Балканските страни и Централно-азиатските страни.

През юни 2023 г., г-н Веселин Халачев бе поканен от вицепремиера на Република Узбекистан, г-н Ачилбай Раматов, да вземе участие като говорител в Международния форум, свързан с транспортната индустрия.

С цел подпомагане развитието на узбекския бизнес в областта на международната търговия, внедряването на иновации, ВЕИ, кръгова икономика, конкурентоспособност и др., г-н Халачев проведе специални срещи и разговори с представители на Европейската комисия по време на годишната Асамблея на малките и средните предприятие, проведена през ноември 2023 г. в испанския град Билбао, под егидата на Европейската комисия.

За възможни партньорства между бизнесите в Европа и Република Узбекистан, г-н Халачев разказва и настоява пред европейските ни партньори, в качеството си на член на Борда на директорите на Европейския алианс на малкия и средния бизнес, в Брюксел и като член на Консултативния съвет на Инициативата за Югоизточно Европейско Сътрудничество към Организацията за Сигурност и Сътрудничество на Европа във Виена. (В този съвет, членове и партньори са Европейската комисия, Европейския парламент, Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.)

БУТК и ОБК редовно организират съвместни делегации от представители на бизнеса в България, Италия, Гърция, Румъния, Северна Македония до Република Узбекистан. В програмите на делегациите са включени срещи на високо правителствено и бизнес ниво, както и посещения на интересни културно-исторически места в Узбекистан.

От 2022 г., до сега са реализирани 13 такива посещения.
Много от тези делегации са свързани с провежданите международни изложения в Ташкент, като до края на настоящата година са предвидени минимум още 6 такива делегации.

През тази година Българо-Узбекската Търговска Камара ще участва активно като съорганизатор на Международният бизнес форум „Европейски Балкани – Централна Азия“. Очаква се в събитието да се включат над 600 представители на бизнеса, а официални гости и говорители ще бъдат високопоставени представители на Европа, България, Узбекистан, Балканските страни и Централно-азиатските страни.